Dobré odpoledne, dnes je neděle 27.5.2018, Svátek má Valdemar a zítra Vilém

LL.M. (Master of Laws)

 

  • Akreditace:
    • AAHEA USA, výstupem je profesní titul LL.M. Jde o profesní, nikoliv akademický titul. Píše se za jméno a bude udělen v souladu s naší institucionální akreditací  AAHEA USA.
    • MŠMT ČR, zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 60, výstupem je osvědčení
  • Délka studia: dva semestry
  • Místo studia: kampus EPI Kunovice
  • Harmonogram: jedna sobota v měsíci

Již nyní si můžete podat přihlášku ke studiu od září 2018. Neváhejte a přihlaste se ještě dnes.

 

Přihláška ke studiu

Základní informace

llm_1

Program Master of Laws (LL.M.) je profesionálně zaměřený studijní program. V západních zemích je tento akademický titul udělovaný absolventům právnického studia. V rámci postgraduálního studia top manažerů velkých firem ve vyspělém světě je toto studium nabízeno také manažerům a specialistům veřejné správy, policistům, ekonomům, manažerům a podnikatelům, ale třeba i specialistům ze stavebnictví, zdravotnictví, manažerům elektrotechnických oborů, informatiky, zdravotnictví, manažerům a odborným učitelům středních a vysokých škol, zemědělství, právníkům atd. Absolvent získá profesní titul LL.M., psaný za jménem.
I když náš komplex opustilo již více než 7 500 absolventů, absolventi LL.M. u nás nejsou masovou produkcí. Každý náš absolvent je rozvíjen jako exkluzivní originál.

Podmínky přijetí

llm_2

Ukončená vyšší odborná škola, nebo ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na úrovni bakaláře (Bc., BA, Mgr., MA, JUDr., Ing., atd.). V případě praxe delší než pět let v manažerských funkcích nebo v podnikání může rektor na žádost uchazeče uznat předešlou praxi a v ní získané neformální znalosti a zkušenosti u uchazečů se středoškolským vzděláním a umožnit takovému zájemci studium absolvovat. V takovém případě uchazeč doloží popis své dosavadní praxe a studií jako součást procesu rozhodování o přijetí ke studiu.

Systém studia

 

Pllm_3řednášky se konají jednu sobotu v měsíci na našem kampusu v Kunovicích. Mají charakter interaktivní výuky, která se významně přizpůsobuje požadavkům posluchačů. Po každé přednášce si posluchač promyslí, kde bude nové znalosti ve své práci využívat a tento záměr vloží do krátké semestrální práce, přibližně v rozsahu 3 stran.
Na konci druhého semestru vypracuje posluchač disertační práci, kterou obhájí před zkušební komisí. Předseda zkušební komise je profesor, nebo docent, další dva členové zkušební komise jsou zkušení pracovníci buď z akademického prostředí, nebo z praxe. Diplomy jsou absolventům předávány na slavnostní promoci.

 

Obsah studia

 

Základní moduly studia

 

Semestr

Předmět

Počet hodin

Kreditů

1

Úvod do soukromého práva

8

6

1

Smluvní právo v praxi

8

6

1

Obchodní korporace

8

6

1

Mezinárodní obchodní právo

8

6

1

Volitelný modul podle profesního zaměření:

a) Správní právo

b) Legislativa školství

c) Účetnictví

d) Komunikace

 

8

6

2

Exekuční a insolvenční právo

8

6

2

Pracovní právo

8

6

2

Právo EU

8

6

2

Volitelný modul podle profesního zaměření:

a) Správní právo

b) Legislativa školství

c) Účetnictví

d) Komunikace

 

8

6

2

Hospodářské trestné činy

8

6

Jsme přesvědčeni, že obsah studia, tak jak jej projektovali zkušení právníci, manažeři a ekonomové, položí dobrý základ pro rozvoj Vaší kariéry. Přes volitelný modul se může posluchač specializovat.

 

Přihláška ke studiu

 

foto

Další informace: +420 606 301 224
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
Prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu ve vzdělávání
 
 

V následujícím textu uvádíme stručnou anotaci předmětů:

Úvod do soukromého práva
Cílem modulu je charakterizovat základní pojmy z oblasti soukromého práva a pochopit jejich aplikaci v praktických situacích.
Smluvní právo v praxi
Cílem modulu je charakterizovat relativní majetkové vztahy a provést účastníky úskalími smluvního práva v návaznosti na novelizaci soukromého práva od 1. 1. 2014
Obchodní korporace
Cílem modulu je analyzovat zákon o korporacích jako zvláštní předpis, který se zabývá úzce vymezeným okruhem právnických osob – obchodními korporacemi (spol. s ručením omezeným, akciovou spol., komanditní spol., veřejnou obchodní spol., evropskou spol. a evropské hospodářské zájmové sdružení) i družstev (tedy družstvo v užším smyslu, bytové družstvo, sociální družstvo a evropské družstvo). Základními podmínkami fungování od jejich založení, přes rozložení vnitřní struktury orgánů, odpovědnosti členů těchto orgánů, činnosti v rámci koncernů až po jejich zrušení.
Mezinárodní obchodní právo
Cílem modulu je definovat a vybudovat u posluchače kompetence v oblasti náležitostí závazkových vztahů, osobního statutu, vzniku a zániku závazků, věcně-právních účinků a možných způsobů řešení sporů z kupní smlouvy.
Správní právo
Úkolem tohoto modulu je podat komplexní obraz organizace legislativy veřejné správy pro oblast vnitřní správy, správy vnitřní bezpečnosti, správy obrany státu, správy v oblasti školství, správy vysokého školství, správy na úseku zdravotnictví a správy kultury.
Legislativa školství
Cílem tohoto modulu je komplexně popsat legislativu, kterou se řídí školy, školská zařízení a vzdělávací instituce včetně vysokých škol. Tento modul je určen vedoucím pracovníkům ve vzdělávacích institucích, učitelům a vychovatelům.
Legislativa zdravotnictví
Cílem tohoto modulu je obsáhnout legislativní normy a etické kodexy, kterými se řídí řídící pracovníci, lékaři a provozní pracovníci ve zdravotnických zařízeních.
Spolupráce manažera s bankami
Cílem tohoto modulu je vybavit manažery organizací potřebnými znalostmi o fungování bankovního systému v ČR a vybudovat kompetence spolupráce těchto manažerů s bankami.
Exekuční a insolvenční právo
Cílem modulu je seznámit se základními pojmy a instituty exekučního práva, insolvenčního práva hmotného a insolvenčního řízení. Absolvent porozumí základním pojmům a institutům exekučního a insolvenčního práva, vytvoří samostatně některé procesní úkony (např. přihlášku pohledávky), racionální návrhy v rámci exekučního řízení a na řešení úpadkových situací.
Pracovní právo
Cílem tohoto modulu je v návaznosti na nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, nově definovat právní úpravu pracovněprávních vztahů, nové požadavky na úpravu pracovněprávních skutečností (lhůt, písemností, doručování, pracovní posudky, právy zaměstnance a jiných osob nahlížet do osobního spisu atd.). Součástí výuky je též ukázka judikatury k jednotlivým tématům.
Právo EU
Cílem tohoto modulu je rozšířit a utřídit informace právníkům, kteří působí jako top manažeři v podnicích a veřejné správy z oblasti práva EU, které musí dodržovat a předat jim zkušenosti z realizace, judikátů a dopadů nedodržení legislativy. Dále je stručně zmíněna problematika připravované dohody Transatlantické zóny volného obchodu a očekávané dopady na legislativu EU a postavení podniků.
Hospodářské trestné činy
Cílem tohoto modulu je seznámení studujících s výkladovými usneseními trestního zákona, dále seznámení s trestnými činy dotýkajícími se hospodářské soustavy České republiky a s postihy za tyto trestné činy, úloha orgánů činných v trestním řízení při rozkrývání trestné činnosti v hospodářské oblasti.
Metodika disertační práce
Cílem modulu je poskytnout posluchači metodickou pomoc při výběru tématu a vlastním zpracování disertační práce. V rámci modulu bude také veden vedoucí práce a oponent.
 

Znění §60, zákona o vysokých školách:

§ 60

 

Celoživotní vzdělávání

(1) V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem.

(2) O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

(3) Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle tohoto zákona.

 

Výpis vnitřní normy - Řád celoživotního vzdělávání:

 

Řád celoživotního vzdělávání

Evropského polytechnického institutu, s.r.o

Osvobození 699, 686 04 Kunovice

Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích (dále jen “EPI, s.r.o.”) vydává v souladu 
s § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů Řád celoživotního vzdělávání.

 

Čl. 1

V rámci své vzdělávací činnosti může EPI, s.r.o. uskutečňovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání, nebo zájmově.

Podmínky celoživotního vzdělávání pro danou aktivitu stanoví rektor.

 

Čl. 2

Účastníci příslušného programu celoživotního vzdělávání musí být s podmínkami, které rektor stanoví, seznámeni předem.

Návrh obsahu, materiální i personální zabezpečení realizuje příslušný ústav EPI, s.r.o.

O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá EPI, s.r.o. účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

 

Čl. 3

Studijní programy kurzu zpracovává garant studia a schvaluje rektor. 

Celoživotní vzdělávání se poskytuje zpravidla za úhradu. Finanční rozpočet navrhuje garant studia a schvaluje Akademický senát, vedoucí studijního oddělení a rektor.

0
0
0
s2smodern

Novinky

Přecházíme do virtuálního prostoru

Důležitá informace pro Vás!
EPI – největší specialista na on-line studia

MOOCs
EPI přechází do plně s Vámi sdíleného virtuálního prostoru

Den otevřených dveří

Kunovice
9. 6. 2018 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů