Příjemnou noc, dnes je pondělí 21.1.2019, Svátek má Běla a zítra Slavomír

Master of Business Administration MBA
Studijní program AAHEA: General Management


Specializace:

General Management

Specializace: Strategické řízení malých a středních firem

 

Využijte možnost studovat z domu prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a zahájit studium již v lednu 2019

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

gem-1

Tento program je kopií standardních MBA obecně zaměřených programů na univerzitách ve vyspělých zemích, především v USA, Anglii, Austrálii a dalších zemích s moderním vzdělávacím systémem. Odtud tedy vyplývá, že je studium určeno širokému spektru manažerů a specialistů, kteří mají zájem o svůj další rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu.

Prioritně je studium určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí. V takovém případě uchazeč doloží popis své dosavadní praxe a studií jako součást procesu rozhodování o přijetí ke studiu. I když náš komplex opustilo již více, než 7917 posluchačů, MBA a LLM u nás nejsou masovou produkcí. Každý posluchač tohoto studia je rozvíjen jako exkluzivní originál a uplatní se v řídících funkcích kteréhokoliv podniku.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Přihlásit se můžete kdykoliv, protože když se sejde skupina přihlášek ke stejné specializaci, zahájíme studium bezodkladně. Na nic nemusíte čekat.

Informace o systému a cílech studia

gem-2

Absolvent tohoto studia je profesně orientovaný specialista, s profesními znalostmi a kompetencemi. K tomu je také cíleně sestavený tým kvalifikovaných tutorů s bohatými zkušenostmi z řídících pozic i akademické půdy.

Výuka probíhá v českém jazyce o-line  s využitím e-learningových technologií a videotechnologií, prostřednictvím internetu. Studujete tedy z domu, z pracoviště, odkudkoliv. Studium trvá dva semestry.  Každý semestr se člení na  předměty – viz Obsah studia. 

Na studiu aktivně participuje i posluchač. Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým potřebám. Na začátku každého měsíce dostane elektronický studijní text a videonahrávku předmětu, který ten měsíc absolvuje. K dispozici má samodiagnostický elektronický test s dálkovým přístupem, na němž si ověří, že teorii dobře porozuměl. Úkolem posluchače je učební text, eventuálně videonahrávku prostudovat, složit samodiagnostický  test a ihned si promyslet, jak nové poznatky aplikuje do své práce.

Následující tabulka představuje předměty, kterým se posluchač v průběhu studia věnuje.

Obsah studia
 
Management a etika
Komunikace a obchodní jednání
Účetnictví
Sociologie
Management, strategický management, globální management
 
Marketing
Právo v podnikání
Řízení lidských zdrojů a personalistika
Daně
Závěrečný seminář

  Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

 

 foto Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
  Prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu ve vzdělávání

 

 

Obsah předmětů

Komunikace a obchodní jednání
Cílem tohoto předmětu je vybudovat u posluchače znalosti, dovednosti a kompetence pro začlenění oblasti komunikačních a obchodních dovedností do práce manažera firmy. Když manažer nekomunikuje správně se svými podřízenými, vede to k nespokojenosti zaměstnanců, k hůře vykonané práci a nespokojenosti zákazníků. Posluchač si posílí kompetence z oblasti leadershipu a strategie vyjednávání. Součástí výuky je také vybudování kompetencí v oblasti plánovacího systému podniku, vedení dokumentace a její archivace, plánování, organizování, zápisy a realizace cílů valných hromad, porad, výročních zpráv., spolupráce s orgány státní správy (Finanční úřady, Správy sociálního zabezpečení atd.).


Management, strategický management, globální management

Management
Předmět management vytváří základ pro studium dalších předmětů. Jeho obsahem jsou následující oblasti managementu:
úvod do teorie managementu, znalost používání aplikovaného výzkumu v práci manažera, teorie a praxe motivace, rozhodování a rozhodovací procesy, naučit posluchače samostatně projektovat plánování a projektové řízení, efektivně využívat organizování, kontrolování, hodnocení, řízení, teorie komunikační dovednosti manažera, projektovat a cíleně rozvíjet podnikovou kulturu na základě klasické teorie, vytvořit a vést si administrativní management, řídit si svůj čas a čas svých spolupracovníků, aplikovat do praxe teorii řízení změn, projektovat a řídit řízení kvality, aplikovat do své práce ekosociální přístupy k managementu. V rozsahu potřebném pro výkon své práce se seznámí s teorií osobnosti manažera a přístupy k aktivizaci lidských zdrojů, s niterním leadershipem, leadershipem, strategickým plánováním a řízením. Seznámí se se základní teorií a naučí se používat modely krizového řízení a instalovat v pracovním týmu pravidla bezpečnosti práce. Obsah předmětu je zaměřen především na specifika malé a střední firmy.

Strategický management
Předmět doplňuje k dosavadním znalostem a dovednostem managementu, marketingu, ekonomiky a účetnictví znalosti a dovednosti strategického plánování a řízení podniku v turbulentním prostředí s vysokým stupněm neurčitosti při rozhodování. V oblasti znalostí si posluchač osvojí znalosti principů strategického řízení MSP, modelů strategického řízení, principy projektování podnikové vize poslání podniku, vyhodnocení podnikové filosofie a politiky pro konkrétní podnik, analýzy vnitřního, externího a celkového, principy projektování strategie podniku, tvorby analýz hierarchií v podniku, rozhodování o účelné strategii, principy a tvorba strategického plánu podniku, implementace prostředí strategie v podniku. Naučí se analyzovat  příčiny vzniku a modely řízení krizí s ohledem na své pracoviště.

Globální management
Posluchač se seznámí se strategií vlády pro rozvoj malých a středních podniků v ČR, s přístupem EU, současným stavem a prognózou vývoje vybraných globálních surovinových zdrojů, se současným stavem a prognózou vývoje regionů ČR, globálních integračních seskupení a s vývojovými tendencemi a příležitostmi českých podnikatelských subjektů v zemích světa. V rámci studia tohoto předmětu se posluchači seznámí s globálním a teritoriálním politickým a hospodářským vývojem světa a s důsledky, které současné dění může znamenat pro malé a střední podniky v ČR, i pro svůj podnik.


Management a etika
V rámci předmětu, bude kladen důraz na porozumění etické dimenze těch sociálních oblastí, které jsou spojeny s podnikatelskou činností, se zaměstnáním, výkonem povolání či se specifickými profesemi, pro něž vznikají rozličné etické kodexy. Studium předmětu umožní posluchačům aplikovat a inovovat ve svém podniku manažerskou kulturu, etiku, společenskou odpovědnost firmy, a tyto disciplíny začlenit do strategie firmy. Posluchač si ujasní metodiku  analýzy firemní kultury ve vztahu k problémům managementu a modely postupy, rizika při utváření firemní kultury. Stanoví si cíle rozvoje etiky ve své firmě, promyslí a inovuje etický kodex, a pokud jej firma nemá, pod vedením tutora jej vypracuje. Součástí předmětu bude i etiketa v pracovním a společenském styku, specifika etikety v některých zemích a společenská odpovědnost firem – historický vývoj, definice pojmu, klíčové oblasti, výhody zavedení a praktická realizace. Posluchač si vytvoří nový pohled na svůj pracovní tým.


Sociologie
Posluchač se naučí efektivně uplatňovat sociologické přístupy ve své práci se svým týmem. Pochopí význam formální a neformální struktury organizace, bude schopen správně analyzovat důsledky demografické, profesní a kvalifikační struktury podniku, chování pracovníka v pracovní skupině. Naučí se kvalifikovaně řídit procesy adaptace a sociální adaptace českých i zahraničních pracovníků, řešit dílčí konflikty mezi členy pracovního týmu, pracovat s okolním prostředím podniku, aplikaci sociologie v praxi manažera, specifika pracovní skupiny a pracovního týmu atd.


Účetnictví
Předmět zahrnuje výklad základních pojmů teorie účetnictví, vyčlenění účetnictví podniku jako samostatného systému, předmět účetnictví, bilanční princip a z něho vyplývající vztahy. Složky majetku podniku z hlediska formy či logika jejich uspořádání. Vlastní a cizí kapitál, relace mezi nimi, hospodářská činnost podniku a její vliv na výši a složení aktiv a pasiv v bilanci, princip podvojnosti, účetní knihy, princip dokladovosti a varianty uplatnění. Varianty oceňování hospodářských prostředků, koloběh prostředků a varianty jeho zobrazení v systému účetnictví. Po absolvování předmětu je student schopen zpracovat a vést účetnictví „pro podnikatele“ v malém podniku dle aktuálních zákonných norem. 


Marketing
Předmět marketing navazuje svým obsahem a pojetím na výuku managementu. Posluchač se seznámí se základními pojmy marketingu na počátku 21. století, seznámí se s vývojovými etapami marketingu, s teorií marketingové filozofie, s vizí, cíli marketingovou politikou podniku. Naučí se rozeznávat výhody různých modelů marketingových strategií, využívat marketingové koncepce při řízení podniku, organizovat a kontrolovat průběh a plnění cílů marketingových činností v podniku, analyzovat marketingové prostředí a jeho vývojové tendence, využívat marketingový informační systém a marketingový výzkumný systém, seznámí se s metodikou praktického výzkumu trhu, naučí se projektovat marketingové strategické plánování, včetně taktického a operativního, je schopen realizovat a využívat analýzy trhů a chování kupujících, aplikovat metody segmentace trhu, projektovat tržní zacílení, umístění marketingové nabídky. Je připraven realizovat virtuální elektronický obchod. Umí využívat teorii výrobku a jeho životní cyklus, včetně výrobního portfolia, cenu a cenovou politiku, projektovat a zacílit marketingovou komunikaci, realizovat CRM, zajišťovat logistiku distribuce. Součástí výstupních kompetencí je schopnost prognózovat vývoj marketingu u komodit svého zaměstnavatele, pracovat se světovou literaturou v oblasti marketingu. Je schopen v malém a středním podniku realizovat internetový marketing, včetně internetových kampaní.


Řízení lidských zdrojů a personalistika
Cílem tohoto předmětu je vybudovat u posluchače znalosti, dovednosti a kompetence z oblasti personální práce v podniku, organizace personální práce a personalisty, vybudování kompetencí pro analýzu vnějšího prostředí podniku a personální činnosti, popis a analýzy trhu práce v ČR a EU, vliv sociální politiky vlády na podnikatelský sektor a na konkrétní podnik, aplikace pracovního práva do práce manažera, strategie, politiky a plánování lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů v podniku, postup při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst, získávání, výběr, adaptabilita a vnitřní mobilita pracovníků, organizace práce a pracovní podmínky, dělba práce, pracovní postup, organizace pracovní doby, pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. K rozvoji posluchače přispějí také získané kompetence v oblasti založení a vedení personální dokumentace, plánování v systému personální práce
a vybudovaná schopnost aplikace Time management ve své práci.


Daně
Cílem výuky předmětu jako celku je poskytnout studentům potřebnou orientaci v oblasti daní a daňového poradenství. Obsahovou náplní je orientace na obecnou teorii daní, historický vývoj zdaňování a daňový systém jak v ČR, tak v EU. Důraz je kladen na přímé daně, a to na daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daňový řád. Obsahovou náplní druhého semestru jsou přímé důchodové daně, a to daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Studenti získají základní přehled o předmětu daně, samostatných základech daně, příp. dílčích základech daně, položkách odčitatelných od základu daně a nezdanitelných částkách základu daně. Student si v průběhu studia všechny náležitosti spojené s prokazováním vykázaných daňových povinností. Neméně významným je získání poznatků a dovedností nezbytných pro správné uplatňování práv a povinností daňových subjektů při daňovém řízení.


Právo v podnikání
Náplň předmětu je přizpůsobena dosažení žádoucí úrovně znalostí práva obchodních společností pro manažery na všech stupních řízení, reaguje na novelizaci soukromého práva, účinnou od 1. 1. 2014.

Cílem modulu  je výklad a praktické zvládnutí právní úpravy jednotlivých forem obchodních korporací, tj. veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva, upravených zákonem č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích, a v obecném základu i zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pozornost je věnována nejen základním pojmům obchodního práva, ale i problematice veřejných rejstříků právnických a fyzických osob se zaměřením na obchodní rejstřík a právní úpravě hospodářské soutěže.


Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia

Novinky

Den otevřených dveří

12. 1. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka výstupních prací

Právě si stránky prohlíží

Právě přítomno: 117 hostů a žádný člen