Dobré ráno, dnes je sobota 23.1.2021, Svátek má Zdeněk a zítra Milena

MBA
Master of Business Administration

Garant:

Pavel Cícha
Ing.

Manažer IT týmů - CIO

Chief Information Officer


Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Chief Information Officer. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno:

cio-1 Na vysoce profesionální a kvalifikované práce pracovníků IT je dnes závislá každá instituce. Pro tyto pracovníky je samozřejmostí, že se průběžně neustále ve své profesi vzdělávají. Nutí je k tomu rozvoj hardware a software. Studium je smysluplné jak pro IT seniory, tak i pro všechny aktivní mladé IT pracovníky (správce sítí, OSVČ, programátory, grafiky atd.), protože po několika létech praxe se nejschopnější z nich začnou přesunovat do vedoucích pozicí. Je také určeno odborným učitelům středních škol, správcům informačních systémů, počítačových sítí, vedoucím údržby, vedoucím programátorských týmů, analytikům a dalším profesím v oblasti IT.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

Cíle studia:

cio-2

Jednoroční, dvousemestrální studium probíhá internetovou  formou studia, která je pro pracovníky v oblasti IT zcela přirozenou formou sebevzdělávání. Absolventi tohoto studia jsou připravováni na výkon funkce CIO (Chief Information Officer).

Absolventi jsou připraveni také řešit problematiku kybernetické bezpečnosti podniku, ochrany osobních dat a ochrany podniku v oblasti právní odpovědnosti za porušení zákonů v těchto oblastech. Jsou tedy již dnes významnými pracovníky firmy a v následujícím období se stanou klíčovými osobnostmi firmy. Bez jejich znalostí se žádná firma neobejde. I proto je součástí studia analýza a vytvoření strategie rozvoje firmy, strategie s cíle CIO a analýza procesů na realizaci těchto strategií. Pokud nemůže takový projekt vytvořit posluchač pro zaměstnavatele, vytvoří si modely, které potom může uplatnit ve kterékoliv firmě. Je jasné, že jej to významně zvýhodní na trhu práce těchto specialistů.

Systém studia:

Studium si řídí posluchač sám. Po přijetí ke studiu získá přístup ke studijním materiálům a před zahájením studia dostane posluchač podrobné informace o organizaci studia. Vlastní rychlost studia si řídí posluchač také sám, podle svých možností a pracovního zatížení.

Posluchač se na obsahu studia aktivně zúčastňuje.  Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia této dokumentace student neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na  své dosavadní zkušenosti.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci na téma, které odpovídá jeho pracovní specializaci a často i pracovní pozici a tuto obhájí před závěrečnou komisí, složenou z profesorů, docentů a zkušených praktiků.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Obsah studia:
Modul č. 1  
Efektivní komunikace
Management a marketing
Internet věcí
Počítačové sítě
Psychologie a sociologie pro řízení týmu
Modul č. 2 
Ochrana osobních údajů
Kybernetická ochrana firmy
Podnikové informační systémy
Umělá inteligence
Závěrečný seminář
 

Bližší informace obdrží  posluchač při zahájení studia.

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

 

Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Efektivní komunikace

Význam komunikace v současné společnosti, emocionální a vztahová inteligence, rétorika
a osobní komunikační systém manažera ve školství, profesní komunikační systém manažera ve školství, normy pro úpravu písemností, komunikace a řízení změn, konflikty a řízení krizí, politika a komunikace, specifika komunikace ve škole a ve třídě.

Management a  Marketing

Modul management vytváří základ pro studium dalších předmětů Svět se potácí s globální nejistotou, jakou ještě nezažil. Dnešní management je o rychlých změnách, zkrácené době pro rozhodování i inovace a především o mladé generaci, která už v práci odmítá trávit veškerý čas. Byznys nemá moc času na to, aby analyzoval. Náš absolvent se musí přeorientovat na permanentní inovace, na rychlé zavádění novinek.

Od moderního manažera se očekávají úplně jiné vlastnosti. Musí být zvědavý, toužit po změně, mít odvahu pro boj a počítat s tím, že ne každá novinka se ihned shledá s pochopením. Klíčové jsou nové nápady a především – schopnost realizovat je co nejrychleji. Proto jsou tyto problémy cílem rozvoje manažerských kompetencí našich posluchačů. Samozřejmě, že základem jsou klasické metody řízení. Jen s nimi, bez respektování nové situace, ale dnes manažer neprorazí.

Součástí studia tohoto předmětu je stručné seznámení s globálním vývojem podnikatelského prostředí světa a odtud vyplývající potřebou inovace strategického řízení podniků.

Modul marketing navazuje svým obsahem a pojetím na výuku managementu. Na úspěšnost (ziskovost) komerčního projektu nebo firmy mají vliv tři věci. Marketing, obchod a management.

Marketing, který má zajistit dostatek nových zákazníků (Neustále sledujeme a měříme obrat u nových zákazníků).

Obchod má zajistit dodatečný příjem do firmy (Neustále sledujeme a měříme: celkový obrat z prodeje).

Management, který má zajistit, že firma nebo projekt bude co nejefektivnější (Měříme: ziskovost).

Současný marketing se během posledních deseti let zásadně změnil. Ale i dnes  podléhá informačnímu mixu, který nabízí internet. Moderní marketing se snaží správně vyhodnotit reakce zákazníka a bleskově na ně reagovat.

Stejně jako u modulu Management se snažíme propojit klasický marketing s „novým“ marketingem a vedeme posluchače, aby pro svoji firmu analyzovali potřebné změny.

Internet věcí

V současné době nastupují do výrobních provozů technologie s plným využitím technologií IoT. Jejich instalace je náchylná ke kyberútokům v bolestivé oblasti výrobních linek a provozů.  Zvolení správného systému ochrany dat je opět oblastí, kterou budou muset top manažeři spolu s projektanty a IT pracovníky řešit. Pokud má manažer řídit takovou komunikaci a nakonec podepsat řešení, potřebuje znát principy technologií internetu věcí, příležitosti, ale i hrozby této technologie. V tomto modulu se posluchač seznámí z používanými technologiemi v praxi.

Posluchači posoudí nebezpečí porušení GDPR a doplní eventuálně projet aplikace GDPR do práce podniku o nová opatření.

Průmysl 4.0 je potom označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby. Vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat autonomní kyberneticko-fyzikální systémy, které převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé.  Produkty i stroje dostanou čipy, pomocí nichž budou navzájem komunikovat a bude je možné vzdáleně kontrolovat či řídit.

Je tedy smysluplné dobře si promyslet, jak bude tato technologie instalována v provozech, v nichž posluchači pracují. Naši absolventi by se měli stát nositeli transformace své firmy na technologie IoT.  IoT nalézá již dnes své místo v domácích prostředí, při inovaci řízení a údržby výrobních linek atd. Zařazení této problematiky do profilu absolventa je smysluplné.

Počítačové sítě

Současný manažer operuje na IT prostředí, založeném na propojení pracovišť, strojů, procesů. Potřebuje tedy vědět, jaké příležitosti mu dávají počítačové sítě, nechť jde o podnikový infomační systém, nebo internet atd. Počítačová síť je souhrnné označení všech technických a programových prostředků, které zajišťují spojení a výměnu informací mezi počítači či jinými zařízeními (např. síťová tiskárna, IP telefon, mobilní komunikátor, TV přijímač vybavený síťovým rozhraním, apod.). Umožňuje jednotlivým uživatelům vzájemnou komunikaci podle určitých pravidel, typicky výměnu zpráv, dat nebo společné využívání síťových služeb. TOP manažeři musí ve spolupráci s pracovníky IT aktivně participovat na vývoji počítačové sítě v podniku tak, aby optimalizovali výrobní, řídící a evidenční procesy, dnes především také oblast řízení znalostí podniku. Jde o modul, který je zcela prakticky zaměřený na podporu znalostí a kompetencí manažera v této oblasti.

Psychologie a sociologie pro řízení týmu

Studium psychologie je zaměřeno na vybrané psychologické problémy praxe posluchače. Získané poznatky umožní absolventovi lépe poznat člověka, porozumět jeho prožívání
a chování. Získané znalosti aplikuje posluchač do oblasti psychologie při volbě povolání, psychologie ve sportu, psychologie v partnerských vztazích, psychologie při vyjednávání a do běžných životních situacích, ve kterých se člověk octne.

Posluchač se seznámí s tím, jak efektivně uplatňovat sociologické přístupy ve své práci se svým týmem, pochopí význam formální a neformální struktury organizace, bude schopen správně analyzovat důsledky demografické, profesní a kvalifikační struktury podniku, chování pracovníka v pracovní skupině, kvalifikovaně řídit procesy adaptace a sociální adaptace českých i zahraničních pracovníků, naučí se řešit dílčí konflikty mezi členy pracovního týmu, pracovat s okolním prostředím podniku, aplikaci sociologie v praxi manažera, specifika pracovní skupiny a pracovního týmu atd.

Ochrana osobních údajů

Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR a jakmile vyjde zákon, regulující tuto problematiku v ČR, i s jeho požadavky. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodních smluv, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

Kybernetická ochrana firmy

Posluchači se seznámí s aktualizovanou verzi Strategie kybernetické bezpečnosti pro EU, s Národní strategií kybernetické bezpečnosti ČR a dalšími strategickými normami, které mají přímý dopad na organizaci zabezpečení podniku. Účastníci kurzu analyzují nejen příležitosti, ale konkrétní formy hrozeb podniku (technologický vývoj, stakeholdeři, vývoj ekonomického a politického prostředí konkrétního podniku a vnitřní možná ohrožení). Našim cílem je, aby se posluchači nahlédl do své budoucnosti, anebo se alespoň podíval na svou firmu nezaujatým, objektivním pohledem. Součástí této analýzy bude také odhad alokovaných zdrojů potřebných na přechod na nové technologie. Cílem tohoto modulu je ujasnit si oblasti, v nichž může být některý provoz kyberneticky, nebo jinak ohrožen a důsledky GDPR pro tyto oblasti.

Posluchači týmové formy studia pokračují v řešení projektu aplikace GDPR do činnosti podniku.

Podnikové informační systémy

Organizace současného podniku se významně přizpůsobuje požadavkům na řízení znalostí, které se stávají nejdůležitějším zdrojem rozvoje podniku. Moderní podnik má propojená všechna pracoviště podnikovým informačním systémem, ve kterém specialisté a útvary cíleně sdílí informace. Je věcí top manažerů řídit tok znalostí a informací a vést pracovníky podniku k jejich sdílení.

Manažeři musí budovat podnikový informační systém tak, aby mohl být účinně využíván k podpoře řízení a koordinace všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit za účelem zvýšení celkové efektivity jednotlivých pracovních procesů a jejich návaznosti.

Jsme přesvědčeni, že toto je hlavním cílem tohoto modulu. Studenti si nové informace ihned aplikují do své pracovní pozice.

Umělá inteligence

Umělá inteligence vstupuje do našeho každodenního života. Často si t ani dost dobře neuvědomuje. V následujících několika létech zcela změní výrobní technologie i životní prostředí člověka. Je proto jisté, že se s touto technologií a jejími možnostmi potřebuje seznámit každý manažer. Nikoliv jako projektant, ale jako každodenní uživatel v osobním i profesním životě. Proto dáváme našim posluchačům informace o současném poznání v toto oblasti a vedeme posluchače k zamyšlení, která pracoviště budou v jeho firmě touto technologií zasažena v nejbližší budoucnosti a jak se na tuto situaci má připravit jak on, tak i jeho pracovní tým.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Ukázka závěrečných prací