Dobré ráno, dnes je neděle 21.7.2019, Svátek má Vítězslav a zítra Magdaléna

MBA
Master of Business Administration

Garant:

Pavel Cícha
Ing.

Specializace:

MBA - CIO

Chief Information Officer


Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Management of IT Teams. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

 

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění, s možností zahájit studium již v červenci 2019

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

cio-1 Na vysoce profesionální a kvalifikované práce pracovníků IT je dnes závislá každá instituce. Pro tyto pracovníky je samozřejmostí, že se průběžně neustále ve své profesi vzdělávají. Nutí je k tomu rozvoj hardware a software. Studium je smysluplné jak pro IT seniory, tak i pro všechny aktivní mladé IT pracovníky (správce sítí, OSVČ, programátory, grafiky atd.), protože po několika létech praxe se nejschopnější z nich začnou přesunovat do vedoucích pozicí. Je také určeno odborným učitelům středních škol, správcům informačních systémů, počítačových sítí, vedoucím údržby, vedoucím programátorských týmů, analytikům a dalším profesím v oblasti IT.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

 

Cíle studia

cio-2

Jednoroční, dvousemestrální studium probíhá on-line formou studia, která je pro pracovníky v oblasti IT zcela přirozenou formou sebevzdělávání. Absolventi tohoto studia jsou připravováni na výkon funkce CIO (Chief Information Officer).

Absolventi jsou připraveni také řešit problematiku kybernetické bezpečnosti podniku, ochrany osobních dat a ochrany podniku v oblasti právní odpovědnosti za porušení zákonů v těchto oblastech. Jsou tedy již dnes významnými pracovníky firmy a v následujícím období se stanou klíčovými osobnostmi firmy. Bez jejich znalostí se žádná firma neobejde. I proto je součástí studia analýza a vytvoření strategie rozvoje firmy, strategie s cíle CIO a analýza procesů na realizaci těchto strategií. Pokud nemůže takový projekt vytvořít posluchač pro zaměstnavatele, vytvoří si modely, které potom může uplatnit ve kterékoliv firmě. Je jasné, že jej to významně zvýhodní na trhu práce těchto specialistů.

 


 

Obsah studia
Modul č. 1  
Efektivní komunikace
Management a marketing
Internet věcí
Digitální technologie
Psychologie a sociologie
Modul č. 2 
Ochrana osobních údajů
Kybernetická ochrana firmy
Compliance program
Umělá inteligence
Závěrečný seminář
 

Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud má zájem, i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu tohoto studia neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na své dosavadní zkušenosti.

Bližší informace obdrží  posluchač při zahájení studia.

Studium je zakončeno vypracováním disertační práce a jejím obhájením před zkušební komisí.

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

 

 foto Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
  Prorektorka pro pedagogickou činnost

 

Efektivní komunikace

Význam komunikace v současné společnosti, emocionální a vztahová inteligence, rétorika
a osobní komunikační systém manažera ve školství, profesní komunikační systém manažera ve školství, normy pro úpravu písemností, komunikace a řízení změn, konflikty a řízení krizí, politika a komunikace, specifika komunikace ve škole a ve třídě.

Management a  Marketing

Modul management vytváří základ pro studium dalších předmětů Svět se potácí s globální nejistotou, jakou ještě nezažil. Dnešní management je o rychlých změnách, zkrácené době pro rozhodování i inovace a především o mladé generaci, která už v práci odmítá trávit veškerý čas. Byznys nemá moc času na to, aby analyzoval. Náš absolvent se musí přeorientovat na permanentní inovace, na rychlé zavádění novinek.

Od moderního manažera se očekávají úplně jiné vlastnosti. Musí být zvědavý, toužit po změně, mít odvahu pro boj a počítat s tím, že ne každá novinka se ihned shledá s pochopením. Klíčové jsou nové nápady a především – schopnost realizovat je co nejrychleji. Proto jsou tyto problémy cílem rozvoje manažerských kompetencí našich posluchačů. Samozřejmě, že základem jsou klasické metody řízení. Jen s nimi, bez respektování nové situace, ale dnes manažer neprorazí.

Součástí studia tohoto předmětu je stručné seznámení s globálním vývojem podnikatelského prostředí světa a odtud vyplývající potřebou inovace strategického řízení podniků.

Modul marketing navazuje svým obsahem a pojetím na výuku managementu. Na úspěšnost (ziskovost) komerčního projektu nebo firmy mají vliv tři věci. Marketing, obchod a management.

Marketing, který má zajistit dostatek nových zákazníků (Neustále sledujeme a měříme obrat u nových zákazníků).

Obchod má zajistit dodatečný příjem do firmy (Neustále sledujeme a měříme: celkový obrat z prodeje).

Management, který má zajistit, že firma nebo projekt bude co nejefektivnější (Měříme: ziskovost).

Současný marketing se během posledních deseti let zásadně změnil. Ale i dnes  podléhá informačnímu mixu, který nabízí internet. Moderní marketing se snaží správně vyhodnotit reakce zákazníka a bleskově na ně reagovat.

Stejně jako u modulu Management se snažíme propojit klasický marketing s „novým“ marketingem a vedeme posluchače, aby pro svoji firmu analyzovali potřebné změny.

Internet věcí

V současné době nastupují do výrobních provozů technologie s plným využitím technologií IoT. Jejich instalace je náchylná ke kyberútokům v bolestivé oblasti výrobních linek a provozů.  Zvolení správného systému ochrany dat je opět oblastí, kterou budou muset top manažeři spolu s projektanty a IT pracovníky řešit. Pokud má manažer řídit takovou komunikaci a nakonec podepsat řešení, potřebuje znát principy technologií internetu věcí, příležitosti, ale i hrozby této technologie. V tomto modulu se posluchač seznámí z používanými technologiemi v praxi.

Posluchači posoudí nebezpečí porušení GDPR a doplní eventuálně projet aplikace GDPR do práce podniku o nová opatření.

Průmysl 4.0 je potom označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby. Vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat autonomní kyberneticko-fyzikální systémy, které převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé.  Produkty i stroje dostanou čipy, pomocí nichž budou navzájem komunikovat a bude je možné vzdáleně kontrolovat či řídit.

Je tedy smysluplné dobře si promyslet, jak bude tato technologie instalována v provozech, v nichž posluchači pracují. Naši absolventi by se měli stát nositeli transformace své firmy na technologie IoT.  IoT nalézá již dnes své místo v domácích prostředí, při inovaci řízení a údržby výrobních linek atd. Zařazení této problematiky do profilu absolventa je smysluplné.

Digitální technologie

Obsah tohoto předmětu je určen k tomu, aby student získal dostatečné znalosti o technologiích, které jsou základem čtvrté průmyslové revoluce, digitální ekonomiky, internetu věcí, o technologiích přenosu dat v podniku a v externích sítích, o základních výrobních technologiích od automatů, až po roboty řízené umělou inteligencí. Pochopí význam a možnosti cloudů, clusterů a big dat. Protože veškerá ekonomická data a jejich zpracování přechází do digitálních systémů, podnikových informačních systémů, potřebuje moderní pracovník v oboru disponovat digitálními kompetencemi v rozsahu, který obsahuje teoretické základy zpracování dat na programovatelných strojích. Proto je o v obsahu studia předmětu problematiky číselných soustav a cíleného převodu dat do číselné soustavy, převod takto kódovaných dat do binárních technologií a zpracování takových binárních dat v počítačích, jak se tyto vyvíjely. Další část studia je věnována konkrétním digitálním technologiím, které studenta obklopují již dnes a které jsou základem pracovního prostředí na jeho budoucím pracovišti. Studenti kombinované formy budou jako součást studia zkoumat tyto technologie na svém pracovišti a ve svém podniku.  Protože tyto technologie postupně přejdou na využití umělé inteligence, je této problematice věnována potřebná pozornost. Absolvent bude schopný spolupracovat se specialisty IT při přechodu svého zaměstnavatele na digitální technologie ve všech oblastech podnikových procesů a bude také schopen participovat na postupném přechodu společnosti na plná zapojení IT a digitálních technologií do organizace společnosti a nového životního stylu. Cílem předmětu je také vybavit studenta odbornými a komunikačními a pedagogickými kompetencemi k předávání získaných znalostí svým spolupracovníkům a do komunity, v níž bude žít.

Psychologie a sociologie

Studium psychologie je zaměřeno na vybrané psychologické problémy praxe posluchače. Získané poznatky umožní absolventovi lépe poznat člověka, porozumět jeho prožívání
a chování. Získané znalosti aplikuje posluchač do oblasti psychologie při volbě povolání, psychologie ve sportu, psychologie v partnerských vztazích, psychologie při vyjednávání a do běžných životních situacích, ve kterých se člověk octne.

Posluchač se seznámí s tím, jak efektivně uplatňovat sociologické přístupy ve své práci se svým týmem, pochopí význam formální a neformální struktury organizace, bude schopen správně analyzovat důsledky demografické, profesní a kvalifikační struktury podniku, chování pracovníka v pracovní skupině, kvalifikovaně řídit procesy adaptace a sociální adaptace českých i zahraničních pracovníků, naučí se řešit dílčí konflikty mezi členy pracovního týmu, pracovat s okolním prostředím podniku, aplikaci sociologie v praxi manažera, specifika pracovní skupiny a pracovního týmu atd.

Ochrana osobních údajů

Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR a jakmile vyjde zákon, regulující tuto problematiku v ČR, i s jeho požadavky. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodních smluv, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

Kybernetická ochrana firmy

Posluchači se seznámí s aktualizovanou verzi Strategie kybernetické bezpečnosti pro EU, s Národní strategií kybernetické bezpečnosti ČR a dalšími strategickými normami, které mají přímý dopad na organizaci zabezpečení podniku. Účastníci kurzu analyzují nejen příležitosti, ale konkrétní formy hrozeb podniku (technologický vývoj, stakeholdeři, vývoj ekonomického a politického prostředí konkrétního podniku a vnitřní možná ohrožení). Našim cílem je, aby se posluchači nahlédl do své budoucnosti, anebo se alespoň podíval na svou firmu nezaujatým, objektivním pohledem. Součástí této analýzy bude také odhad alokovaných zdrojů potřebných na přechod na nové technologie. Cílem tohoto modulu je ujasnit si oblasti, v nichž může být některý provoz kyberneticky, nebo jinak ohrožen a důsledky GDPR pro tyto oblasti.

Posluchači týmové formy studia pokračují v řešení projektu aplikace GDPR do činnosti podniku.

Umělá inteligence

Umělá inteligence vstupuje do našeho každodenního života. Často si t ani dost dobře neuvědomuje. V následujících několika létech zcela změní výrobní technologie i životní prostředí člověka. Je proto jisté, že se s touto technologií a jejími možnostmi potřebuje seznámit každý manažer. Nikoliv jako projektant, ale jako každodenní uživatel v osobním i profesním životě. Proto dáváme našim posluchačům informace o současném poznání v toto oblasti a vedeme posluchače k zamyšlení, která pracoviště budou v jeho firmě touto technologií zasažena v nejbližší budoucnosti a jak se na tuto situaci má připravit jak on, tak i jeho pracovní tým.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Den otevřených dveří

31. 8. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka závěrečných prací