Dobré dopoledne, dnes je sobota 23.1.2021, Svátek má Zdeněk a zítra Milena

MBA
Master of Business Administration

Management a marketing
Management and marketing


Studijní program
American Association for Higher Education and Accreditation: Management and marketing. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

mm-1

Toto studium je určeno všem manažerům a specialistům, kteří mají zájem posílit svoje kompetence v oblasti řízení a marketingu.

Studium je určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí.

Délka studia:

I když toto studium trvá 12 měsíců, může si, v případě pracovního zatížení, posluchač své studium i rozvolnit.

Cíle studia:

Řízení podniků dnes prochází zásadními změnami. Manažeři ještě před několika léty potřebovali manažeři dokonale zvládnout výrobní procesy a v nich nalézat konkurenční výhodu. Dnes musí urychleně zavést také řízení znalostí a naučit se v nových znalostech a technologiích nalézat budoucnost svého podniku.

Ještě před několika léty bylo odbytiště a zdroje surovin především v ČR a na Slovensku. Dnes podniky opetují po celém globálním prostoru. Manažeři musí umět využívat technologie mezinárodního marketingu.

Mění se také paradigmata řízení lidských zdrojů, chování zákazníků. Nástup big dat a umělé inteligence zcela mění požadavky na úspěšnost podnikového marketingu.

K významným kompetencím moderního manažera je schopnost efektivně řídit krize, kterým dnes nepřetržitě čelí všechny podniky.

Ukazuje se, že dosavadní znalosti z těchto oblastí je třeba u vedoucích pracovníků, ale i u specialistů jednotlivých útvarů inovovat.

O dosažení tohoto cíle tento program usiluje.

Systém studia:

mm-2

Studium si řídí posluchač sám. Po přijetí ke studiu získá přístup ke studijním materiálům a před zahájením studia dostane posluchač podrobné informace o organizaci studia. Vlastní rychlost studia si řídí posluchač také sám, podle svých možností a pracovního zatížení.

Posluchač se na obsahu studia aktivně zúčastňuje.  Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia této dokumentace student neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na  své dosavadní zkušenosti.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci na téma, které odpovídá jeho pracovní specializaci a často i pracovní pozici a tuto obhájí před závěrečnou komisí, složenou z profesorů, docentů a zkušených praktiků.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Obsah studia
Modul č. 1  
Efektivní komunikace
Management
Marketing
Leadership a niterný leadership v práci manažera
Inovace a řízení změn
Modul č. 2 
Strategický management
Krizové řízení podniku
Mezinárodní marketing
Nové technologie v marketingu
Závěrečný seminář

 Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.


Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Efektivní komunikace

Význam komunikace v současné společnosti, emocionální a vztahová inteligence, rétorika
a osobní komunikační systém manažera ve školství, profesní komunikační systém manažera ve školství, normy pro úpravu písemností, komunikace a řízení změn, konflikty a řízení krizí, politika a komunikace, specifika komunikace ve škole a ve třídě.

Management a  Marketing

Modul management vytváří základ pro studium dalších předmětů Svět se potácí s globální nejistotou, jakou ještě nezažil. Dnešní management je o rychlých změnách, zkrácené době pro rozhodování i inovace a především o mladé generaci, která už v práci odmítá trávit veškerý čas. Byznys nemá moc času na to, aby analyzoval. Náš absolvent se musí přeorientovat na permanentní inovace, na rychlé zavádění novinek.

Od moderního manažera se očekávají úplně jiné vlastnosti. Musí být zvědavý, toužit po změně, mít odvahu pro boj a počítat s tím, že ne každá novinka se ihned  shledá s pochopením. Klíčové jsou nové nápady a především – schopnost realizovat je co nejrychleji. Proto jsou tyto roblémy cílem rozvoje manažerských kompetencí našich posluchačů. Samozřejmě, že základem jsou klasické metody řízení. Jen s nimi, bez respektování nové situace, ale dne s manažer neprorazí.

Součástí studia tohoto předmětu je stručné seznámení s globálním vývojem podnikatelského prostředí světa a odtud vyplývající potřebou inovace strategického řízení podniků.

Modul marketing navazuje svým obsahem a pojetím na výuku managementu. Na úspěšnost (ziskovost) komerčního projektu nebo firmy mají vliv tři věci. Marketing, obchod a management.

Marketing, který má zajistit dostatek nových zákazníků (Neustále sledujeme a měříme obrat u nových zákazníků).

Obchod má zajistit dodatečný příjem do firmy (Neustále sledujeme  a měříme: celkový obrat z prodeje).

Management, který má zajistit, že firma nebo projekt bude co nejefektivnější (Měříme: ziskovost).

Současný marketing se během posledních deseti let zásadně změnil. Ale i dnes v podléhá informačnímu mixu, který nabízí internet. Moderní marketing se snaží správně vyhodnotit reakce zákazníka a bleskově na ně reagovat.

Stejně jako u modulu Management se snažíme propojit klasický marketing s „novým“ marketingem a vedeme posluchače, aby pro svoji firmu analyzovali potřebné změny.

Leadership a niterní leadership v práci manažera

Základy leadershipu ve škole, MBTI, vedení a řízení, dovednosti leadera, kultura školy, principy rozvoje leadershipu, typologie osobnosti, budování sebedůvěry a překonání nesmělosti, jak získat důvěru okolí, sedm návyků vůdčích osobností podle Coveye, od efektivnosti k výjimečnosti,  niterný leadership   čtyři potenciály člověka, jak se stát niterním leaderem a budovat kariéru, jak vychovávat leadery. To jsou stručně vyjmenované oblasti, které musí zvládnout každý lídr. Základem úspěšnosti lídra je ale vnitřní emoční dispozice, úcta k lidem, sociální cítění a snaha pomáhat. I to je cíle tohoto modulu.

Inovace a řízení změn (Cnge Managemen)

Základním faktorem naší současné civilizace, života populace, podnikatelského prostředí a podniku je permanentní inovace a permanentní změna v její činnosti. Bez neustálé inovace produkce a procesů, dnes zahyne každý podnik. A požadavek na neustálou inovaci vyvolává požadavky na neustálé změny v činnosti podniku a jeho řízení.  Manažeři musí umět každodenní tok změn efektivně řešit. Řízení změn je oblast, která se zaměřuje na změny, na jejich zavádění a prosazování do života organizace.

Život a fungování každé organizace je ovlivněn nejrůznějšími podněty, které přicházejí z okolního prostředí., ale také z vnitřního prostředí. Zejména vnější změny jsou v 21. století stále rychlejší než kdy předtím.

Řízení změn v organizaci kromě samotného řízení procesu změny zahrnuje i schopnost změny předvídat, včas se přizpůsobit, připravit a rychle reagovat.

Student si vybuduje svůj přístup k inovačním procesům i k řešení jak  rozvojových ( strategických změn), tak i  změn  provozních.

Strategický management

Předmět doplňuje k dosavadním znalostem a dovednostem managementu, marketingu, ekonomiky a účetnictví znalosti a dovednosti strategického plánování a řízení podniku v turbulentním prostředí s vysokým stupněm neurčitosti při rozhodování. V oblasti znalostí si posluchač osvojí znalosti principů struktury strategického řízení MSP, modelů strategického řízení, principy projektování podnikové vize poslání podniku, vyhodnocení podnikové filosofie a politiky pro konkrétní podnik, analýzy vnitřního, externího a celkového, principy projektování strategie podniku, tvorby analýz hierarchií v podniku, rozhodování o účelné strategii, principy a tvorba strategického plánu podniku, implementace prostředí strategie v podniku. Pochopí příčiny vzniku a řízení krize.

Krizové řízení podniku

Současní manažeři mají často pocit, že ve své práci řeší permanentně jednu krizi za druhou. Domníváme se, že nijak moc nepřehání. Proto kvalitní kompetence pro řešení krizí je významnou součástí výbavy úspěšného manažera. Mluvíme o krizovém řízení. Krizové řízení je speciální manažerská disciplína, která je zaměřena na řízení podniku v případě krize, na přípravu podniku na krizové situace a na prevenci takových situací. V tomto modulu se posluchač seznámí s přístupy k řešení krizí zkušených top manažerů, promyslí si svá paradigmata krizového řízení a aplikuje je na reálnou praxi.

Mezinárodní marketing

S rozvojem internetových technologií se součástí marketingu prakticky každého podniku stal mezinárodní marketing. Ten nabízí i té nejmenší firmě globální trh, ale v současném turbulentním prostředí si vyžaduje specifické přístupy a schopnost  předvídání a uspokojování potřeb zahraničních zákazníků na zahraničních trzích.

Student se seznámí s obecnými principy působení podniku v oblasti zahraničního marketingu i se zkušenostmi podniků, které jsou na zahraničních trzích úspěšné. Manažeři tak budou schopni zpracovávat vhodné strategie pro zahraniční marketing, spolupracovat s útvarem marketingu při zpracování soustavy jeho plánů pro tuto oblast a správně zaměřit požadavky na rozvoj personálu, který tuto oblast zajišťuje.

Marketingoví specialisté si v průběhu studia vypracují zásady a cíle inovací mezinárodního marketingu  svého zaměstnavatele.

Nové technologie marketingu

Vstup umělé inteligence, internetu, digitální ekonomiky, big dat a sociálních sítí zcela proměňuje klasický management. Mění se nejen marketingové prostředí lokální i globální, ale mění se také profil a  očekávání zákazníků. Virtualizace zákazníka dovolila zcela individuální koncepci nabídky a dokonce i předvídání jeho potřeb.  Bez zážitkového nákupu již nelze prodávat. Virtuální realita mění svět. Reklama přechází na internet. Umělá inteligence velmi brzy zautomatizuje mnohé klasické činnosti marketingu. V nově nastupující koncepci bude důležité daleko více vycházet z potřeb zákazníků, ale ani  nezahodit vlastní intuici. Již dnes je důležité, aby se náš student při řízení marketingu  nesoustředil pouze zvlášť na různé formy propagace, ale aby je uměl provázat v multikanálovém marketingu (multichannel marketing).

Student se seznámí nejen s těmito technnologiemi, ale i zkušenostmi podniků, které tyto zásady ve své praxi úspěšně využívají.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

 

Novinky

Ukázka závěrečných prací