Dobré ráno, dnes je sobota 23.1.2021, Svátek má Zdeněk a zítra Milena

MBA
Master of Business Administration

Jindřich Petrucha

Garant:

Jindřich Petrucha
Ing., PhD.

Strategické řízení vnitřní kultury podniku
Strategic management of company internal culture


Studijní program
American Association for Higher Education and Accreditation: Strategic management of company internal culture. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno:

podnik-1

Toto studium je určeno mužům a ženám, všem manažerům, podnikatelům, jednatelům a všem znalostním pracovníkům, k jejichž nejvýznamnějším povinnostem patří systematicky budovat podnikovou kulturu, mezilidské vztahy, řídit znalosti a připravit podnik na příchod umělé inteligence. Prioritně je studium určeno personalistům a top manažerům, kteří dosáhli takové pozice v hierarchii firmy, že jsou schopni významně firemní kulturu ovlivnit.

Studium je určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí.

Délka studia:

I když toto studium trvá 12 měsíců, může si, v případě pracovního zatížení, posluchač své studium i rozvolnit.

Informace o systému a cílech studia:

podnik-2

Firemní kultura dává firmě identitu. Proto je cílem studia formovat u studenta kompetence k řízení rozvoje specifické firemní kultury u svého zaměstnavatele nebo ve svém podniku tak, aby se stala součástí firemní strategie a podporovala dosažení firemních cílů. K tomu si absolvent v průběhu studia odpoví na otázky, jako je jak by měla firma a její pracovníci působit na své okolí, jak cíleně rozvíjet vztahy mezi zaměstnanci, jak pozitivně ovlivňovat klima ve firmě, jak zjistit a posilovat sdílené hodnoty svého pracovního týmu atd. Jde o měkké kompetence, které ale prioritně ovlivňují úspěšnost manažera i firmy. Se všemi těmito procesy se naučíte pracovat. Posluchač si v průběhu studia naprojektuje strategické cíle i dílčí cíle vývoje podnikové kultury u svého zaměstnavatele, anebo si vytvoří model takových plánů. Každý náš posluchač by se měl stát tutorem pro své spolupracovníky již v průběhu studia. Předpokládáme také, že posluchač inovuje nebo vytvoří etický kodex pro své spolupracovníky, strategii BE a CSS.

Posluchač se na obsahu studia aktivně zúčastňuje.  Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu tohoto studia neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na  dosavadní zkušenosti. Naší snahou je, aby posluchač již v průběhu studia pozitivně ovlivňoval vývoj podnikové kultury.

Studium je zakončeno vypracováním disertační práce a jejím obhájením před zkušební komisí.

Celé studium i přístup vzdělávacího pracoviště k posluchačům, ale i posluchačů k tutorům je vysoce profesionální a korektní.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Obsah studia
Modul č. 1
Management a etika
Efektivní komunikace
Podniková kultura a organizační chování
Sdílení a řízení znalostí
Leadership a niterný leadership v práci manažera
Modul č. 2
Umělá inteligence
Psychologie a organizační chování
Sociologie
Ochrana proti nebezpečné manipulaci
Závěrečný seminář

 

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.


Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Management a etika

V rámci předmětu, bude kladen důraz na porozumění etické dimenze těch sociálních oblastí, které jsou spojeny s podnikatelskou činností, se zaměstnáním, výkonem jistého povolání či se specifickými profesemi, pro něž vznikají rozličné etické kodexy. Studium předmětu umožní posluchačům aplikovat a inovovat ve své praxi manažerskou kulturu, etiku, společenskou odpovědnost firmy, a využívat souvislost etiky se strategií firmy. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. Zmíněny budou i postupy, rizika při utváření firemní kultury. Posluchač si vybuduje cíle rozvoje etiky ve své firmě, promyslí a inovuje etický kodex, a pokud jej firma nemá, pod vedením tutora jej vypracuje. Součástí předmětu bude i etiketa v pracovním a společenském styku, specifika etikety
v některých zemích a společenská odpovědnost firem – historický vývoj, definice pojmu, klíčové oblasti, výhody zavedení a praktická realizace.

Efektivní komunikace

Význam komunikace v současné společnosti, emocionální a vztahová inteligence, rétorika
a osobní komunikační systém manažera ve školství, profesní komunikační systém manažera ve školství, normy pro úpravu písemností, komunikace a řízení změn, konflikty a řízení krizí, politika a komunikace, specifika komunikace ve škole a ve třídě.

Podniková kultura a organizační chování

O úspěšnosti firem rozhoduje již dnes úroveň podnikové kultury. Ta může vytvářet synergii jednotlivých pracovníků, stimulovat jejich výkonnost a rozvíjet etiku na pracovišti. Dobrá podniková kultura udrží i ty pracovníky, kterým konkurence nabídne vyšší finanční ohodnocení. Dobrá podniková kultura rozvíjí osobnost každého pracovníka. Posluchač si také uvědomí, že podniková kultura zasahuje i mimo vlastní pracovní tým – zasahuje rodiny pracovníků a okolí formy. Proto je součástí tohoto modulu také aktivita posluchače, při níž si provede SWOT analýzu podnikové kultury zaměstnavatele a navrhne činnosti, pro její optimalizaci. To vše začlení do organizace a řízení týmu a firmy.

Sdílení a řízení znalostí 

Veškerá lidská činnost se přesouvá do oblasti týmové práce. Základním problémem úspěšnosti a prosperity firem se stává sdílení znalostí lidmi, útvary, s dodavateli a odběrateli atd.  Pokud se povede manažerům firmy vybudovat takový systém, začne se jejich podnik chovat jako neuronová síť a začnou vznikat zcela nové, inovativní návrhy, které se stanou konkurenční výhodou firmy. Základní otázkou je, jak to udělat. Právě v tomto směru si má náš absolvent promyslet metody, technologie a cíle, které bude v následujících létech realizovat.

Leadership a niterní leadership

Základy leadershipu ve škole, MBTI, vedení a řízení, dovednosti leadera, kultura školy, principy rozvoje leadershipu, typologie osobnosti, budování sebedůvěry a překonání nesmělosti, jak získat důvěru okolí, sedm návyků vůdčích osobností podle Coveye, od efektivnosti k výjimečnosti,  niterní leadership   čtyři potenciály člověka, jak se stát niterním leaderem a budovat kariéru, jak vychovávat leadery. To jsou stručně vyjmenované oblasti, které musí zvládnout každý lídr. Základem úspěšnosti lídra je ale vnitřní emoční dispozice, úcta k lidem, sociální cítění a snaha pomáhat. I to je cíle tohoto modulu.

Umělá inteligence

Umělá inteligence vstupuje do našeho každodenního života. Často si t ani dost dobře neuvědomuje. V následujících několika létech zcela změní výrobní technologie i životní prostředí člověka. Je prot jisté, že se s touto technologií a jejími možnostmi potřebuje seznámit každý manažer. Nikoliv jako projektant, ale jako každodenní uživatel v osobním i profesním životě.

Proto dáváme našim posluchačům informace o současném poznání v toto oblasti a vedeme posluchače k zamyšlení, která pracoviště budou v jeho firmě touto technologií zasažena v nejbližší budoucnosti a jak se na tuto situaci má připravit jak on, tak i jeho pracovní tým.

Psychologie a organizační chování

Psychologie jako věda, psychologický poznatkový systém, psychologie osobnosti, psychologie činnosti jedince, organizační chování, základní psychologické dimense osobnosti, člověk v kontaktu s jinými lidmi, sociální interakce a sociální percepce, skupinová dynamika, klasifikace sociálních skupin, organizace – pojem a struktura, osobnost manažera v organizačním chování, manažerské vlastnosti učitele, manažerské chování, typologie manažera, historie školní psychologie,  vztahy školního psychologa s ředitelem školy, s učiteli, s třídou, s jednotlivými žáky i jejich rodiči, etický kodex školního psychologa a standardy práce školního psychologa.

Sociologie

Posluchač se seznámí s tím, jak efektivně uplatňovat sociologické přístupy ve své práci se svým týmem, pochopí význam formální a neformální struktury organizace, bude schopen správně analyzovat důsledky demografické, profesní a kvalifikační struktury podniku, chování pracovníka v pracovní skupině. Kvalifikovaně řídit procesy adaptace a sociální adaptace českých i zahraničních pracovníků, naučí se řešit dílčí konflikty mezi členy pracovního týmu, pracovat s okolním prostředím podniku, aplikaci sociologie v praxi manažera, specifika pracovní skupiny a pracovního týmu atd.

Ochrana proti nebezpečné manipulaci

Ve společnosti a v každém podniku dnes nalezneme lidi, kteří pro prosazování svých cílů využívají techniky manipulace. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora. Významným úkolem manažera je zabránit takovým lidem, aby negativně ovlivňovali mezilidské vztahy jeho týmu. K tomu je ale třeba, aby měl manažer dostatečný přehled o tom, jak manipulátora poznat a jak jeho vliv na tým eliminovat. Získané znalosti využije student i ve svém osobním životě.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Ukázka závěrečných prací