Dobré ráno, dnes je sobota 23.1.2021, Svátek má Zdeněk a zítra Milena

MBA
Master of Business Administration

Garant:

Miroslav Mečár
Doc., Ing., CSc.

Řízení podniků
Business Management


Studijní program
American Association for Higher Education and Accreditation: Business Management. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

gem-1

Tento program nabízí komplexní profesní rozvoj vedoucích pracovníků (ředitelů, jednatelů, manažerů, vedoucích útvarů atd.) a specialistů, kteří mají zájem o svůj další osobní i profesní rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

Cíle studia:

Posluchač si vybuduje nejen kompetence k řízení podniku, ale také si vybuduje individuální přístup k řízení provozních procesů i k řízení informací a znalostí. Do své práce zavede nová paradigmata strategického řízení podniku, specifika řízení podniku v krizových situacích, včetně přístupů v případě potřeby, k reorganizaci právnické osoby.

Znalosti získané v dosavadní kariéře propojuje student s informacemi získanými v jednotlivých modulech a nově vybudované znalosti průběžně aplikuje do své praxe.

Prioritně je studium určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí. V takovém případě uchazeč doloží popis své dosavadní praxe a studií jako součást procesu rozhodování o přijetí ke studiu. I když náš komplex opustilo již více, než 7922 posluchačů, MBA, MSc.  a LLM, je každý posluchač tohoto studia rozvíjen jako exkluzivní originál a uplatní se v řídících funkcích každého podniku.

Absolvent tohoto studia je profesně orientovaný specialista, s profesními znalostmi a kompetencemi. K tomu je také cíleně sestavený tým kvalifikovaných tutorů s bohatými zkušenostmi z řídících pozic v podnicích i akademické půdy.

Výuka probíhá v českém jazyce o-line  s využitím e-learningových technologií a videotechnologií, prostřednictvím internetu. Můžete tedy studovat z domu, z pracoviště, odkudkoliv. Studium trvá dva semestry.  Každý semestr se člení na  předměty – viz Obsah studia

Systém studia:

gem-2

Studium probíhá prostřednictvím internetových technologií. Každý měsíc dostanete studijní dokumentaci prostřednictvím internetu a vy si můžete studovat, kdy vám to vyhovuje, a odkudkoliv – z domu, z pracoviště, z chaty atd.  Snažíme se o to, abyste vše, co studujete, ihned aplikoval na svoji praxi. Samozřejmě, že vždy vycházíte ze svých dosavadních životních a profesních zkušeností.

Studijní materiály jsou koncipovány tak, aby Vám zpřístupnili současné pojetí specialisty z oboru a také nastínili očekávanou budoucnost.

Po prostudování dokumentace na konci měsíce si zpracujete v krátkém dokumentu shrnutí toho, jak můžete nové znalosti operativně využít. Tento stručný dokument odešlete tutorovi k vyhodnocení.

Na konci studia vypracujete disertační práci, ve které zpracujete problém, na který hledáte v rámci zaměstnavatele řešení, nebo vás toto téma zajímá.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Disertační práci obhájíte pře komisí, složenou z profesorů, docentů a specialistů z praxe.

Obsah studia

Následující tabulka představuje předměty, kterým se posluchač v průběhu studia věnuje.

Modul č. 1  
Management
Marketing
Komunikace
Budování a řízení marketingových a obchodních týmů
Krizové řízení podniku
Modul č. 2 
Strategický management
Sdílení a řízení znalostí
Řízení lidských zdrojů a personalistika
Reorganizace právnické osoby
Závěrečná práce

 Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Management a  Marketing

Modul management vytváří základ pro studium dalších předmětů Svět se potácí s globální nejistotou, jakou ještě nezažil. Dnešní management je o rychlých změnách, zkrácené době pro rozhodování i inovace a především o mladé generaci, která už v práci odmítá trávit veškerý čas. Byznys nemá moc času na to, aby analyzoval. Náš absolvent se musí přeorientovat na permanentní inovace, na rychlé zavádění novinek.

Od moderního manažera se očekávají úplně jiné vlastnosti. Musí být zvědavý, toužit po změně, mít odvahu pro boj a počítat s tím, že ne každá novinka se ihned  shledá s pochopením. Klíčové jsou nové nápady a především – schopnost realizovat je co nejrychleji. Proto jsou tyto roblémy cílem rozvoje manažerských kompetencí našich posluchačů. Samozřejmě, že základem jsou klasické metody řízení. Jen s nimi, bez respektování nové situace, ale dne s manažer neprorazí.

Součástí studia tohoto předmětu je stručné seznámení s globálním vývojem podnikatelského prostředí světa a odtud vyplývající potřebou inovace strategického řízení podniků.

Modul marketing navazuje svým obsahem a pojetím na výuku managementu. Na úspěšnost (ziskovost) komerčního projektu nebo firmy mají vliv tři věci. Marketing, obchod a management.

Marketing, který má zajistit dostatek nových zákazníků (Neustále sledujeme a měříme obrat u nových zákazníků).

Obchod má zajistit dodatečný příjem do firmy (Neustále sledujeme  a měříme: celkový obrat z prodeje).

Management, který má zajistit, že firma nebo projekt bude co nejefektivnější (Měříme: ziskovost).

Současný marketing se během posledních deseti let zásadně změnil. Ale i dnes v podléhá informačnímu mixu, který nabízí internet. Moderní marketing se snaží správně vyhodnotit reakce zákazníka a bleskově na ně reagovat.

Stejně jako u modulu Management se snažíme propojit klasický marketing s „novým“ marketingem a vedeme posluchače, aby pro svoji firmu analyzovali potřebné změny.

Komunikace

Význam komunikace v současné společnosti, emocionální a vztahová inteligence, rétorika
a osobní komunikační systém manažera ve školství, profesní komunikační systém manažera ve školství, normy pro úpravu písemností, komunikace a řízení změn, konflikty a řízení krizí, politika a komunikace, specifika komunikace ve škole a ve třídě.

Budování a řízení marketingových a obchodních týmů

Posluchač se naučí základním paradigmatům ověřeným v praxi potřebným k vybudování úspěšného, kvalitního a silného obchodního týmu. Vybuduje si přístup využití technik pro průběžné zvyšování výkonosti obchodního týmu. Seznámí se s technikami motivace obchodníků, účinnými provozními systémy, naučí se využívat techniky zvyšování výkonnosti obchodních zástupců a prodejců s cílem úspěšného prodeje. Opustí pasivní čekání na rozhodnutí zákazníka o nákupu a naučí se uzavírací techniky, využívat znalost psychologie ve vyjednávání a vybudovat si vnitřní přesvědčení o tom, že jím prodávaný produkt nebo služba jsou pro zákazníka přínosné. Naučí se využívat techniku „tah na branku" a „tlak na pilu".

Krizové řízení podniku

Současní manažeři mají často pocit, že ve své práci řeší permanentně jednu krizi za druhou. Domníváme se, že nijak moc nepřehání. Proto kvalitní kompetence pro řešení krizí je významnou součástí výbavy úspěšného manažera. Mluvíme o krizovém řízení. Krizové řízení je speciální manažerská disciplína, která je zaměřena na řízení podniku v případě krize, na přípravu podniku na krizové situace a na prevenci takových situací. V tomto modulu se posluchač seznámí s přístupy k řešení krizí zkušených top manažerů, promyslí si svá paradigmata krizového řízení a aplikuje je na reálnou praxi.

Strategický management

Předmět doplňuje k dosavadním znalostem a dovednostem managementu, marketingu, ekonomiky a účetnictví znalosti a dovednosti strategického plánování a řízení podniku v turbulentním prostředí s vysokým stupněm neurčitosti při rozhodování. V oblasti znalostí si posluchač osvojí znalosti principů struktury strategického řízení MSP, modelů strategického řízení, principy projektování podnikové vize poslání podniku, vyhodnocení podnikové filosofie a politiky pro konkrétní podnik, analýzy vnitřního, externího a celkového, principy projektování strategie podniku, tvorby analýz hierarchií v podniku, rozhodování o účelné strategii, principy a tvorba strategického plánu podniku, implementace prostředí strategie v podniku. Pochopí příčiny vzniku a řízení krize.

Sdílení a řízení znalostí 

Veškerá lidská činnost se přesouvá do oblasti týmové práce. Základním problémem úspěšnosti a prosperity firem se stává sdílení znalostí lidmi, útvary, s dodavateli a odběrateli atd.  Pokud se povede manažerům firmy vybudovat takový systém, začne se jejich podnik chovat jako neuronová síť a začnou vznikat zcela nové, inovativní návrhy, které se stanou konkurenční výhodou firmy. Základní otázkou je, jak to udělat. Právě v tomto směru si má náš absolvent promyslet metody, technologie a cíle, které bude v následujících létech realizovat.

Řízení lidských zdrojů a personalistika

Cílem tohoto předmětu je vybudovat u posluchače znalosti, dovednosti a kompetence z oblasti personální práce v podniku, organizace personální práce a personalisty, vybudování kompetencí pro analýzu vnějšího prostředí podniku a personální činnosti, popis a analýzy trhu práce v ČR a EU, vliv sociální politiky vlády na podnikatelský sektor a na konkrétní podnik, aplikace pracovního práva do práce manažera, strategie, politiky a plánování lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů v podniku, postup při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst, získávání, výběr, adaptabilita a vnitřní mobilita pracovníků, organizace práce a pracovní podmínky, dělba práce, pracovní postup, organizace pracovní doby, pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana osobních zdraví při práci. K rozvoji posluchače přispějí také kompetence v oblasti založení a vedení personální dokumentace, plánování v systému personální práce a vybudovaná schopnost aplikace Time management ve své práci.

Reorganizace právnické osoby

V případě krizového stavu může dojít management podniku k závěru, že se jeho podnik ocitl v úpadku, nebo že mu úpadek hrozí, protože lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že podnik nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Top management se má ve své činnosti chovat tak, aby k takovému stavu nepřišlo. Objektivně je ale třeba konstatovat, že vývoj podnikatelského prostředí často management „zaskočí“. V těchto případech musí management vědět, jak tuto situaci ve spolupráci s právníky a specializovanými poradci řešit. V tomto modulu studentovi předkládáme informace zkušených právníků, kteří se touto oblastí již roky velice úspěšně zabývají.

Jak psát disertační práci 

V tomto modulu pomáháme posluchačům zvládnout metodiku psaní disertační práce. Musí zvládnout nejen projektování cílů a obsahu, ale také vyhledávání a práci se zdroji, analýzu dostupných informací, správné formulace, citace zdrojů, kritickou analýzu komplexity práce, práci s vedoucím práce, grafické technologie atd.  Výstupem je potom práce, která presentuje autora a kterou lze bez obavy presentovat  při konkurzech. Základním požadavkem na téma disertační práce je, aby byl zpracován problém, který určitý uživatel potřebuje na úrovni současného poznání vyřešit. Posluchači si často řeší takové problémy, které právě oni potřebují vyřešit.

Novinky

Ukázka závěrečných prací