Dobré ráno, dnes je neděle 21.7.2019, Svátek má Vítězslav a zítra Magdaléna

MBA
Master of Business Administration

Garant:

Daniel Hanuš
PhDr., Mgr., LL.M., MBA

Specializace:

MBA pro manažery ve školství


Studijní program
American Association for Higher Education and Accreditation: Managers at Schools. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

 

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění, s možností zahájit studium již v červenci 2019

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

skol-1 Studium je určeno všem vedoucím pracovníkům a učitelům základních a středních škol a všech veřejných a soukromých vzdělávacích institucí.  Je určeno pro uchazeče s plným vysokoškolským vzděláním buď všeobecně vzdělávacích předmětů, nebo odborných předmětů, ředitelům škol, vedoucím školských zařízení, vedoucím pracovníkům ústavů, učitelům praxe, vychovatelům, pracovníkům podnikových útvarů, kteří odpovídají za provoz, lektorům, projektantů grantů atd. Prioritně je studium určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí. V takovém případě uchazeč doloží popis své dosavadní praxe a studií jako součást procesu rozhodování o přijetí ke studiu. I když náš komplex opustilo již více, než 7917 absolventů, MBA a LLM u nás nejsou masovou produkcí. Každý náš absolvent je rozvíjen jako exkluzivní originál.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Přihlásit se můžete kdykoliv, protože když se sejde skupina přihlášek ke stejné specializaci, zahájíme studium bezodkladně. Na nic nemusíte čekat.

Cíle studia

skol-4Studium probíhá on-line formou studia. Tento vzdělávací program je vhodný pro začínající i zkušené manažery ve školství. Začínajícím manažerům pomůže nalézt svoji budoucí cestu budování mezilidských vztahů a svého, jedinečného systému řízení, zkušený manažer si promyslí mnohé otázky, na které mu v každodenním spěchu obvykle nezbývá čas. Posluchač si vybuduje kompetence z marketingového řízení školy, psychologie, práva, strategického řízení školy, ochrany osobních údajů a bezpečnosti práce. Program je projektován tak, aby posluchačům poskytl nejnovější poznatky i praktické kompetence pro situace, s nimiž se denně manažeři škol setkávají.  
Inovované znalosti top manažerů škol jim dovolí posílit konkurenceschopnost jejich školy, u těch posluchačů, kteří se připravují na konkurzy, významně zvýší šanci na úspěch v konkurzu. 
 

Obsah studia
Modul č. 1  
Efektivní komunikace
Strategické cíle vzdělávací soustavy ČR
Psychologie a organizační chování
Marketingové řízení školy
Bezpečnost práce ve školství
Modul č. 2 
Ochrana osobních údajů
Právo pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení
Compliance programy vyvinění z právní odpovědnosti
Řízení lidských zdrojů a personalistika ve školství - volitelný předmět
Závěrečný seminář
 
Systém studia

skol-3

Studium si řídí posluchač sám. Po přijetí ke studiu získá přístup ke studijním materiálům a k testovacímu systému a před zahájením studia dostane posluchač podrobné informace o organizaci studia. Ve druhém semestru si vybere jeden volitelný předmět. Vlastní rychlost studia si řídí posluchač sám podle svých možností a pracovního zatížení.

 

Posluchač se na obsahu studia aktivně zúčastňuje.  Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům a pokud to je možné i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu tohoto studia neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na  dosavadní zkušenosti.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci na téma, které odpovídá jeho pracovní specializaci a často i pracovní pozici a tuto obhájí před závěrečnou komisí, složenou z profesorů, docentů a zkušených praktiků.

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

 

 foto Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
  Prorektorka pro pedagogickou činnost

 

Efektivní komunikace

Význam komunikace v současné společnosti, emocionální a vztahová inteligence, rétorika
a osobní komunikační systém manažera ve školství, profesní komunikační systém manažera ve školství, normy pro úpravu písemností, komunikace a řízení změn, konflikty a řízení krizí, politika a komunikace, specifika komunikace ve škole a ve třídě.

Strategické cíle vzdělávací soustavy ČR

V průběhu studia předmětu se posluchač podrobně seznámí s dokumenty: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, vzdělávací systém 2020+,  Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Principy politiky ČR v EU, Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 a jejich cíle zapracuje do své práce ve své škole, nebo na své pracovní pozici.

Psychologie a organizační chování

Psychologie jako věda, psychologický poznatkový systém, psychologie osobnosti, psychologie činnosti jedince, organizační chování, základní psychologické dimense osobnosti, člověk v kontaktu s jinými lidmi, sociální interakce a sociální percepce, skupinová dynamika, klasifikace sociálních skupin, organizace – pojem a struktura, osobnost manažera v organizačním chování, manažerské vlastnosti učitele, manažerské chování, typologie manažera, historie školní psychologie,  vztahy školního psychologa s ředitelem školy,
s učiteli, s třídou, s jednotlivými žáky i jejich rodiči, etický kodex školního psychologa
a standardy práce školního psychologa.

Marketingové řízení školy

Všechny typy škol nyní pracují v tvrdém konkurenčním prostředí. Management školy nyní potřebuje využívat vešketré klasické i internetové technologie marketingu, aby své škole vybudovali image a získali pro svoji školu klienty. Všichni vedoucí pracovníci musí proto disponovat přehlledem, jaké moderní marketingové technologie jsou k dospozici, a jak je ve spolupráci se specialisty využívat. Marketing je již dnes „denním chlebem“ manažerů škol a vudělávacích institucí aproto si v tomto kurzu objasníme základní technologie a především posluchači si vyhodnotí silné a slabé stránky marketingu své instituce a načtnou si scénář dalšího postupu.

Ochrana osobních údajů

Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR a jakmile vyjde zákon, regulující tuto problematiku v ČR, i s jeho požadavky. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodních smluv, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

Právo pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Cílem modulu je poskytnout řídícímu pracovníkovi ve školství základní znalost právních předpisů v těch právních odvětvích, která mu pomohou reagovat v souladu s platnými právními předpisy v situacích, které musí z titulu své funkce řešit. Jedná se zejména
o školskou legislativu, tzn. právní předpisy určené pro oblast školství. Zvláštní pozornost je věnována platnému školskému zákonu, dále aplikaci správního řádu ve školství, zejména při rozhodovací činnosti vedoucího pracovníka, a rovněž výkladu základních ustanovení pracovního, občanského a trestního práva se zaměřením na specifika ve školství.

Compliance programy vyvinění z právní odpovědnosti  

Žijeme v době, kdy nám může každý náš pracovník vědomě, nebo nevědomě způsobit pro naši firmu velice nepříznivý stav – trestní stíhání podniku. Proto byl do profilu studia začleněn nástroj, který může podniku pomoci při obvinění  takového trestného činu.  Jako součást studia si vypracuje každý posluchač potřebný  compliance program. Ujasní si při tom mnoho nebezpečí, o nichž neměl doposud dostatečné povědomí.

Řízení lidských zdrojů a personalistika ve školství

Cílem tohoto předmětu je vybudovat u posluchače znalosti, dovednosti a kompetence z oblasti personální práce v podniku, organizace personální práce a personalisty, vybudování kompetencí pro analýzu vnějšího prostředí podniku a personální činnosti, popis a analýzy trhu práce v ČR a EU, vliv sociální politiky vlády na podnikatelský sektor a na konkrétní podnik, aplikace pracovního práva do práce manažera, strategie, politiky a plánování lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů v podniku, postup při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst, získávání, výběr, adaptabilita a vnitřní mobilita pracovníků, organizace práce a pracovní podmínky, dělba práce, pracovní postup, organizace pracovní doby, pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. K rozvoji posluchače přispějí také kompetence v oblasti založení a vedení personální dokumentace, plánování v systému personální práce  a vybudovaná schopnost aplikace Time management ve své práci.

Posluchač si promyslí také nové trendy v oblasti řízení lidských zdrojů, například metodu flexikurity, tedy strategie, která je založená na sociální politice a flexibilitě spojené s jistotou pracovního místa. Koncept už dlouhodobě funguje například v Dánsku nebo Finsku a souvisí právě se zaměstnáváním starších lidí nebo třeba maminek na rodičovské. V době akutního nedostatku pracovních sil právě tyto nové přístupy mohou zajistit konkurenceschopnost firmy prostřednictvím moderního systému ŘLZ.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Den otevřených dveří

31. 8. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka závěrečných prací