Dobré ráno, dnes je sobota 23.1.2021, Svátek má Zdeněk a zítra Milena

MSc.
Master of Science

Studijní program AAHEA, USA
(profesní studium)

Podnikové informační systémy
Business Information Systems

Studijní program pod akreditací American Association for Higher Education and Accreditation: Business Information Systems . Výstupem je profesní titul MSc.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění, s možností zahájit studium již nyní.

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

Informační systémy 1

Tento program je určený specialistům z praxe, kteří zpravují informační podnikové systémy, PC technologie a sítě.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

Cíle studia:

Cílem studia je rozvinout komplexní znalosti specialistů IT v podnikové a institucionální praxi a předat studentům nové nástroje, které mu umožní řídit projektování a rozvoj podnikových informačních systémů, prostřednictvím nichž bude docházet ke sdílení znalostí a informací, plošného využívání umělé inteligence a kreativních systémů řízení podnikových útvarů a činností. Program je velmi užitečný pro specialisty s maturitou, nebo pro bakaláře, kteří právě nyní neuvažují o magisterském studiu, ale mají zájem na sobě neustále pracovat.

Systém studia:

Informační systémy 2

Studium si řídí posluchač sám. Po přijetí ke studiu získá přístup ke studijním materiálům a před zahájením studia dostane posluchač podrobné informace o organizaci studia.

Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné, i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia této dokumentace student neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na  své dosavadní zkušenosti.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci na téma, které odpovídá jeho pracovní specializaci a často i pracovní pozici a tuto obhájí před závěrečnou komisí, složenou z profesorů, docentů a zkušených praktiků.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Školné:

Školné platí student v měsíčních splátkách – viz školné MSc.

Obsah studia
První semestr
Sdílení a řízení znalostí v podniku
Podnikové informační systémy
Operační systémy
Internetové a mobilní technologie
Kybernetická ochrana podniku
Druhý semestr
Počítačové sítě
Softwarové inženýrství
Databázové systémy
Internet věcí, umělá inteligence a podnikové informační systémy.
Závěrečný seminář

Bližší informace obdrží posluchač při zahájení studia.

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.


Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sdílení znalostí a řízení znalostí v podniku

Veškerá lidská činnost se přesouvá do oblasti týmové práce. Základním problémem úspěšnosti a prosperity firem se stává sdílení znalostí lidmi, útvary, s dodavateli a odběrateli atd.  Pokud se povede manažerům firmy vybudovat takový systém, začne se jejich podnik chovat jako neuronová síť a začnou vznikat zcela nové, inovativní návrhy, které se stanou konkurenční výhodou firmy. Základní otázkou je, jak to udělat. Právě v tomto směru si má náš absolvent promyslet metody, technologie a cíle, které bude v následujících létech realizovat.

Internetové technologie                     

Tento předmět je koncipován na vybudování celkového  pohledu  na jednotlivé nástroje, techniky a přístupy, jejichž cílem je poskytnout určité služby a výstupy koncovým uživatelům, a to v prostředí dnešního moderního a stále se rozrůstajícího Internetu.  Nejvýznamnějšími kapitolami jsou JAVASCRIPT, charakteristika a lexikální elementy, JAVASCRIPT vstup a výstup dat, aplikace PHP a JAVASCRIPT, aplikace AJAX technologie, redakční systémy, Google API, XML technologie.

Podnikové informační systémy

Student získává všeobecné informace o významu informací, znalostí ve všech oborech lidské činnosti. Je podržen význam informací v rozhodovacích procesech a manažerské praxi. Je seznámen s postupným vývojem stávajících podnikových informačních systémů. Význam ICT technologií – přes CAD a CAM v podniku, postupné aplikace počítačů v ekonomické oblasti firmy – vyústilo ke vzniku prvních ERP systémů. Student je schopen se orientovat v široké nabídce různých ERP systémů v našich podmínkách. Je obeznámen využitím ICT technologií na všech úrovních řízení. Je schopen posoudit vhodnost řešení IS pro dané aplikační podmínky. Umí uplatňovat výpočetní techniku při realizaci CRM a SCM řešení. Dokáže doplňovat nebo modifikovat moduly ERP systému zaváděného ve firmě dle konkrétních požadavků. Uplatňuje filosofii business inteligence, využití databázových systémů a dalších technologií souvisejících s efektivním ukládáním a vyhledáváním dat.

Filosofie efektivního řízení a s tím související nezbytnost zavádění ICT technologií a informačních systémů se postupně uplatňuje prakticky všude. Vznikají resortní informační systémy. Veřejná správa musí plně využít nových informačních a komunikačních technologií (ICT ), jako nástroje k zefektivnění vlastní činnosti a k poskytování lepších veřejných služeb občanům a ekonomickým subjektům. Cílem je vybudovat komunikační infrastrukturu jako podstatný předpoklad rozvoje informační společnosti. Student je obeznámen s aktuální problematikou zavádění ICT technologií do všech oblastí státní správy a samosprávy, dokáže pracovat na digitalizaci a archivaci dokumentů (E-Justice), umí se podílet na informatizaci samospráv (podíl na návrhu různých varovných informačních systémů). Dokáže uplatnit metody a prostředky vedoucí k zajištění ochrany dat, a další.

Kybernetická ochrana podniku

Posluchači budou seznámeni s aktualizovanou verzi Strategie kybernetické bezpečnosti pro EU, s Národní strategií kybernetické bezpečnosti ČR a dalšími strategickými normami, které mají přímý dopad na organizaci zabezpečení podniku. Účastníci kurzu analyzují nejen příležitosti, ale konkrétní formy hrozeb podniku (technologický vývoj, stakeholdeři, vývoj ekonomického a politického prostředí konkrétního podniku a vnitřní možná ohrožení). Našim cílem je, aby se posluchači nahlédl do své budoucnosti, anebo se alespoň podíval na svou firmu nezaujatým, objektivním pohledem. Součástí této analýzy bude také odhad alokovaných zdrojů potřebných na přechod na nové technologie. Cílem tohoto modulu je ujasnit si oblasti, v nichž může být některý provoz kyberneticky, nebo jinak ohrožen a důsledky GDPR pro tyto oblasti.

Posluchači týmové formy studia pokračují v řešení projektu aplikace GDPR do činnosti podniku.

Internet věcí, umělá inteligence a podnikové informační systémy.

V současné době nastupují do výrobních provozů technologie s plným využitím technologií IoT. Jejich instalace je náchylná ke kyberútokům v bolestivé oblasti výrobních linek a provozů.  Zvolení správného systému ochrany dat je opět oblastí, kterou budou muset top manažeři spolu s projektanty a IT pracovníky řešit. Pokud má manažer řídit takovou komunikaci a nakonec podepsat řešení, potřebuje znát principy technologií internetu věcí, příležitosti, ale i hrozby této technologie. V tomto modulu se posluchač seznámí z používanými technologiemi v praxi.

Umělá inteligence vstupuje do našeho každodenního života. Často si t ani dost dobře neuvědomuje. V následujících několika létech zcela změní výrobní technologie i životní prostředí člověka. Je prot jisté, že se s touto technologií a jejími možnostmi potřebuje seznámit každý manažer. Nikoliv jako projektant, ale jako každodenní uživatel v osobním i profesním životě.

Organizace současného podniku se významně přizpůsobuje požadavkům na řízení znalostí, které se stávají nejdůležitějším zdrojem rozvoje podniku. Moderní podnik má propojená všechna pracoviště podnikovým informačním systémem, ve kterém specialisté a útvary cíleně sdílí informace. Je věcí top manažerů řídit tok znalostí a informací a vést pracovníky podniku k jejich sdílení.

Manažeři musí budovat podnikový informační systém tak, aby mohl být účinně využíván k podpoře řízení a koordinace všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit za účelem zvýšení celkové efektivity jednotlivých pracovních procesů a jejich návaznosti.

Databázové systémy

Předmět poskytuje informace o základních, ale i pokročilých vlastnostech a principech databázových systémů. Z teoretické části jsou přednášené následující témata: princip databázového zpracování údajů, návrh databázového schématu, z teoretické části jsou přednášené následující témata: princip databázového zpracování údajů návrh databázového schématu, resp. entitno relačního schématu, optimalizace navrženého schématu pomoci aplikace normálních forem, definice relací a jejich vlastností, definování relační integrity, relační algebra.

V praktické části je procvičováno nasazení databázových systémů v reálných aplikacích, tvorba vlastních aplikací.

Pracuje se s nástroji pro zprávu databází: konzola databázového serveru MySQL, administrátorské desktopové nástroje (MySQL workbench) a administrátorské webové nástroje (phpMyAdmin). Klade se důraz na zvládnutí práce s databází MySQL v prostředí webu. Pro komunikaci s databází se využívá jazyk php.

Softwarové inženýrství

Předmět podává informace o základních, ale i pokročilých procesech při vývoji software. V teoretické části jsou přednášena témata související s procesem specifikování požadavků na software, návrh software, tvorby harmonogramu při vývoji software, testování software.

V praktické části se pomocí diagramů (class diagram, use case diagram, state diagram, sequence diagram, Component diagram) a jazyka UML vytváří modely software z různých aspektů. Opis vytvářeného software pomocí UML diagramu je úzce spjat s objektově orientovaným návrhem.

Při práci se zdrojovým kódem je poukázáno na různé metody (agilní programování, extrémní programování) a tvorbu dostatečné dokumentace k vytváření software z pohledu budoucího uživatele ale i z pohledu vývojového pracovníka. Důraz je kladen na principy, které jsou v souladu s normami ISO zaměřené na tvorbu software a bezpečnost aplikací

Počítačové sítě

Předmět poskytuje ucelený přehled o stávající úrovni počítačových sítí a to jak po stránce technického vybavení (hardware), tak i programového vybavení (software). Student po získání elementárních vstupních informací se seznamuje s postavením a významem počítačových sítí (POS), zejména však v oblasti informačních systémů a v průmyslových podmínkách. Po osvojení výhod a nevýhod poskytovaných různými topologiemi sítě a fyzikálními principy přenosových médií dokáže samostatně projektovat jednoduché sítě v rozsahu LAN. Pro úspěšnou práci při návrhu i realizaci sítě je student obeznámen se specifickými vlastnostmi všech moderních přenosových datových prostředků v síti. Dokáže se rozhodnout pro správnou variantu pevných i bezdrátových spojů, metalických i optických –kabelových systémů, uplatnit princip ISDN, CATV, xDSL nebo satelitních spojů. V laboratorních podmínkách ověří funkčnost neprojektovaných datových komunikací včetně zapojení konektorů do kabeláže. Je seznámen s principy u nás nejrozšířenější strukturou LAN a to s Ethernet II. Zde je věnovaná pozornost všem variantám Ethernet (rychlý, přepínaný, gigabitový,...) Po zvládnutí principů činnosti sítě na úrovni LAN je student připravován k tomu, aby zvládl současné způsoby propojování LAN do větších celků. Za tím účelem je seznámen s principy opakovačů, mostů, směrovačů a to nejen na teoretické úrovni, ale v souvislosti s konkrétně realizovanými propojovacími prvky známých firem jako je Cisco, 3Com, a dalších. Praktické dovednosti ověří nastavováním síťových adaptérů při různých přenosových rychlostech ( 10Mbit/s, 1000 Mbit/s) mezi dvěma počítači v síti.

V další části předmětu student získává informace o aktuální problematice bezdrátových a mobilních POS. Dovede se orientovat v normách a standardech, zvláště pak IEEE. Seznamuje se s principy bezdrátových LAN, osvojuje si normy IEEE 802.11 (a, b, g,  ,, a další). Dokáže sestavit osobní síť včetně bezpečného nastavení pro klienta. Umí zprovoznit zařízení WiFi v režimu AP. Postupně se seznamuje s normami pro sítě v bezdrátovém pohybu, a normami pro návrh bezdrátových regionálních sítí. Zvláštní část předmětu je věnovaná službám poskytovaných POS; student se seznamuje s principy a různými druhy serverů (databázový, mailový, souborový, tiskový, a další). Dovede instalovat serverový operační systém a optimalizovat jej pro firewall. V dalším se seznamuje s principy síťových operačních systémů (Linux, Windows, Novell). Dokáže porovnat jejich vlastnosti a vybrat konkrétní typ pro danou aplikaci. Je schopen instalovat síťový operační systém a optimalizovat jej pro Proxy bránu, Paketový filtr apod.

Závěrem se seznamuje se Systém managementu informační bezpečnosti (ISMS), který je stále důležitější komponentou IMS organizace. Povinnost dodržování informační bezpečnosti pro řadu institucí je již uzákoněna, viz Zákon o kybernetické bezpečnosti. Informační bezpečnost zahrnuje širokou škálu implementovaných opatření pro zajištění přijatelné úrovně informační bezpečnosti organizace.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Ukázka závěrečných prací