Dobré dopoledne, dnes je sobota 23.1.2021, Svátek má Zdeněk a zítra Milena

MSc.
Master of Science

Studijní program AAHEA, USA
(profesní studium)

Garant:

Iveta Pištěková
Ing.

Ekonomika a obchod

 

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění, s možností zahájit studium již nyní.

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

Studium je určeno ředitelům, manažerům, jednatelům, podnikatelům, personalistům, vedoucím pracovních týmů, ekonomům a odborným učitelům škol a vzdělávacích institucí, pracovníkům veřejné správy, obchodníkům, marketingářům a specialistům, kteří usilují o svůj rozvoj v oblasti profesní, a chtějí se zaměřit i na svůj osobní rozvoj a dosažení plánovaných kariérních či životních cílů.

Délka studia:

Studium programu MSc. trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Přihlásit se můžete kdykoliv, protože když se sejde skupina přihlášek ke stejné specializaci, zahájíme studium bezodkladně. Na nic nemusíte čekat.
Tempo studia si může posluchač řídit sám.

Podmínky pro přijetí k studiu

Ke studiu přijímáme zájemce, kteří mají vysokoškolské vzdělání, včetně bakaláře, absolutorium vyšší odborné školy nebo středoškolské vzdělání s odbornou praxí při vedení týmů nebo projektů.

Informace o systému a cílech studia

wto

Cílem studia je modifikovat osobnost ekonoma a obchodníka. Každý ekonom musí ve své pozici důsledně sledovat obchodní procesy a obchodní vztahy v své firmě. Požadavky na tuto top pozici se rychle zvyšují s nastupující digitalizací ekonomiky. Ekonom odpovídá za úspěšnost firmy. Je hlavním činitelem při tvorbě cílů strategických plánů, marketingových a obchodních strategií. Vede svoji firmu na zahraniční teritoria.  Jeho nejvýznamnějšími spolupracovníci jsou pracovníci obchodního útvaru. Je proto v jeho zájmu pochopit, jak myslí jeho klienti a také jak myslí, nebo jak by měli myslet jeho obchodníci, aby dosáhli příjmů, které podnik potřebuje ke své prosperitě. V době ohromné síly sociálních sítí musí umět top management nejen využívat jejich možnosti, ale si také hlídat, aby na nich byl jejich podnik vnímán jako vysoce etický a společnosti prospěšný. Posluchač si rozšíří své kompetence v oblasti komunikace a podrobně se seznámí s problematikou ochrany osobních údajů.

Absolvent je schopný pracovat jako ekonomický náměstek, nebo obchodní náměstek v každé malé a střední firmě, po seznámení se specifiky také ve velkých firmách.

 

Obsah studia
První semestr
Komunikační a obchodní dovednosti
Digitální ekonomika
Management a etika
Chování zákazníka
Ochrana osobních údajů
Druhý semestr
Strategické řízení firmy
Mezinárodní marketing
Sociální sítě a internetový marketing
Jak myslí špičkový obchodník
Závěrečný seminář

 

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.


Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Efektivní komunikace

Význam komunikace v současné společnosti, emocionální a vztahová inteligence, rétorika a osobní komunikační systém manažera ve školství, profesní komunikační systém manažera ve školství, normy pro úpravu písemností, komunikace a řízení změn, konflikty a řízení krizí, politika a komunikace, specifika komunikace ve škole a ve třídě.

Manipulace                     

Žijeme v době, kdy neustále čelíme manipulaci.  Manipulace je společenským jevem od počátku civilizace, ale současný rozsah je mimořádný.  Masmédia globálně využívají manipulace občanů proto, aby si udržela pozornost.  Příběhy, které čtenářům podávají, jsou často nepravdivé a smyšlené. Manipulují vlády, aby dostaly pro své cíle občany, kteří jim věří.  Tento přístup k pravdě a realitě na počátku 21. století se přenáší do běžného života lidí. S manipulací se setkáváme v zaměstnání a často i v soukromí, v rodinných vztazích.

Cílem každé manipulace je dosažení cílů manipulátora na úkor ostatních lidí. S manipulací se musíme naučit žít.

Manipulátorskému chování v podniku mohou vedoucí pracovníci zabránit tehdy, když mají kompetence, jak manipulátora poznat a jak jeho manipulacím zamezit. Zkušenosti mnoha manažerů ukazují, že jeden manipulátor může zničit dobře fungující pracovní kolektiv. Stojí tedy za to, aby se manažeři s problematikou a zkušenostmi svých kolegů s tímto fenoménem seznámili.

Ještě tragičtější dopady má manipulace na soukromé vztahy. I tam se fenomén manipulace zabydluje a jeho výsledkem mohou být mnohá osobní zklamání. Všichni lidé by měli ve svém zájmu vědět, co to je manipulace, jak je i intuitivně lákavá a na počátku jen úsměvná, jak nenápadně začíná a jak ji již v počátku zastavit.

Tento modul si klade za cíl s využitím reálných dokumentů, bez jakékoliv manipulace, nabídnout manažerům a podnikatelům možnost vybudovat si potřebné kompetence, jak se v současném sociálním prostředí alespoň částečně manipulaci bránit.

Posluchač se naučí chránit nejen sebe, ale také své spolupracovníky, své rodiny, děti a své spoluobčany., protože platí, že nikdo vám nepomůže. Ochránit se proti skrytým manipulátorům musíte sami.

Digitální ekonomika

Obsah tohoto předmětu ve druhém semestru má předat studentovi informace o principech a cílech digitální ekonomiky a vybudovat u něj znalosti a kompetence pro to, aby se mohl stát nositelem změn v této oblasti ve svém podniku i společnosti. Z tohoto pohledu je koncipován obsah předmětu, v němž se posluchač nejprve seznámí s principy tří fází vývoje digitální ekonomiky podle  Eryk Brynjolfssona. Absolventi tohoto studijního programu vstoupí do plně zasíťované digitální ekonomiky, a proto je cíle předmětu je dostatečně seznámit s postupem práce na takové síťově organizované technologii a s faktory ovlivňující síťově orientovaný podnik. Pochopí také principy vznikající síťové inteligence v tomto systému. Pochopí principy a možnosti umělé inteligence, její vývojové tendence a změny v organizaci výrobních a obslužných procesů na bázi umělé inteligence, včetně dopadu na změnu profilu pracovního trhu a potřeby rozvoje lidských sil svého zaměstnavatele. Důležité je, aby si také uvědomil a naplánoval potřeby svého profesionálního rozvoje, aby si udržel trvalou konkurenceschopnost. Důraz je kladen také na to, aby uměl využívat strategie virtualizace při zvažování nákupu výrobních prostředků Významná část učiva je věnována tvorbě, uložení a zpracování dat. Student pochopí specifika obsahu a tvorby klasických dat a big dat. Proto je v učebním plánu věnován dostatečný prostor pojmům a technologiím pro big data, datové sklady, datamining, cloudy a cloud computing. Pochopí význam a cíle eCommers, jednotného digitálního trhu a eEkonomiky obecně, včetně možných variant strategií dalšího vývoje. Protože absolvent studijního programu Ekonomika a management bude tvůrcem vývoje budoucí společnosti, jsou do obsahu toto předmětu zařazena témata eGovernment a problematika Národního cloudu. Studium tohoto předmětu položí základy znalostí a kompetencí studenta v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pomůže studentovi také hledat odpověď na otázku, zda současný stav ekonomiky je pátým cyklem Kondratěva, nebo metamorfózou civilizace. Významnou součástí obsahu studia je příprava studenta na jeho roli v oblasti transferu těchto znalostí do podnikové a společenské sféry života a schopnosti projektování takových programů s využitím nejen odborných znalostí, ale také motivačních a dalších „měkkých“ technologií.

Management a etika

V rámci předmětu, bude kladen důraz na porozumění etické dimenze těch sociálních oblastí, které jsou spojeny s podnikatelskou činností, se zaměstnáním, výkonem jistého povolání či se specifickými profesemi, pro něž vznikají rozličné etické kodexy. Studium předmětu umožní posluchačům aplikovat a inovovat ve své praxi manažerskou kulturu, etiku, společenskou odpovědnost firmy, a využívat souvislost etiky se strategií firmy. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. Zmíněny budou i postupy, rizika při utváření firemní kultury. Posluchač si vybuduje cíle rozvoje etiky ve své firmě, promyslí a inovuje etický kodex, a pokud jej firma nemá, pod vedením tutora jej vypracuje. Součástí předmětu bude i etiketa v pracovním a společenském styku, specifika etikety
v některých zemích a společenská odpovědnost firem – historický vývoj, definice pojmu, klíčové oblasti, výhody zavedení a praktická realizace.

Chování zákazníka                                     

Český  zákazník se mění  a obchodníci s tím musejí počítat a změnit strategie. K tomu je určený tento modul. Obchod v Česku prochází tak velkou proměnou, že je srovnatelná s druhou polovinou 90. let, kdy se na našem trhu začaly prosazovat hypermarkety. Důvodem je změna životního stylu českých zákazníků a růst ekonomiky,  a proměna obchodu samotného.

Absolvent si analyzuje situaci, kdy má moderního zákazníka, který je na jedné straně velice náročný a aktivní, na druhé straně se chová velice pragmaticky.

Dnes si český nakupující víc všímá akčních slev. Je tu také zřetelný odklon od těch největších nákupů u potravinového koše. Zákazník si dnes vyžaduje již nové pojetí prodejen a objevují se nové kategorie výrobků, pro nové cílové skupiny nakupujících a v souladu s rychle se měnícím životním stylem. S tím vším se musí náš absolvent vypořádat, pokud chce být úspěšný. Ke kamenným prodejnám přichází více, než rovnocenný zákazník, který preferuje nákup po internetu. Lze předvídat, že náš absolvent bude souběžně provozovat kamenné prodejny a internetový obchod. Pochopit zákazníkovo chování v kamenném obchodě a v internetovém obchodě je cílem tohoto modulu.

Ochrana osobních údajů

Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR a jakmile vyjde zákon, regulující tuto problematiku v ČR, i s jeho požadavky. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodních smluv, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

Strategické řízení firmy

Strategické řízení firmy k´je její správné zaměření na několik následujících let. Z této jednoduché definice cítíme, jak je to v současné diskontunuální situaci podnikatelského prostředí , složité. Podaří li se  to ale, zvýší se brzy  výkonnost firmy několikrát. Mnoho firem má propracobvané strategické plány, ale změna geopolitických podmínek, rychlý nástup technoligií a změny v globálním obchodě vyžadují inovaci těchto plánů. Posluchač si promyslí, co je právě nyní třeba učinit.

Mezinárodní marketing

Cílem předmětu je aktivně připravit posluchače na skutečnost, že budoucnost firem spočívá v jejich zapojení do mezinárodní dělby práce a vstupu na mezinárodní trhy s cílem hledání nových odbytišť, dosahování vyšší efektivity, prodloužení cyklu tržní životnosti výrobku, vazbě na silný kapitál a přístupu ke špičkovým technologiím. Nadnárodní tržní prostředí vyžaduje specifické znalosti a dovednosti při rozhodování vedení firmy o strategii v tomto mezinárodním prostředí. Student se také seznámí s hlavními surovinovými komoditami a jejich distribučními kanály. Obsahem předmětu je problematika mezinárodního marketingu, jeho definice, základní pojmy, vliv vnitřního a vnějšího prostředí v mezinárodním marketingu, MIS v zahraničním obchodě, výzkum a plánování na mezinárodních trzích, kupní chování spotřebitelů na globálních trzích, rozhodovací procesy a životní cyklus výrobku v zahraničním obchodě, volba zahraničního trhu, organizační struktura podniku působícího na zahraničních trzích, produktová politika v mezinárodním marketingu, specifika ceny a distribuce v mezinárodním obchodě, aplikace analýzy strategie firem na globálních trzích, včetně marketingového výzkumu tohoto prostoru, segmentace cenové politiky, distribučních kanálů a vlivu sociální politiky, globální strategie, ICT podpora strategického a mezinárodního marketingu, marketingové řízení firem působících na mezinárodních trzích, řízení marketingových činností na zahraničním trhu, včetně řízení procesů vzniku a řízení strategických aliancí.

Využití sociálních sítí v práci podnikatele a manažera.                     

Pro manažera a podnikatele, ale i pro každého z nás představují sociální sítě významný fenomén. Vždyť  správný online marketing je pro firmy zlatým dolem. A dnes už si jen málokdo umí představit online marketing bez sociálních sítí. K tomuto cíli směřuje koncepce tohoto modulu, který obsahuje témata, jako je úvod do problematiky sociálních sítí, sociální sítě a soukromí, sociální sítě a etické a sociální problémy, sociální sítě a rizika, využití sociálních sítí v práci podnikatele, strategie pro sociální sítě, sociální media, zaměstnanci a zaměstnavatel. Po prostudování této literatury si může manažer a podnikatel vytvořit svůj model začlenění sociálních sítí do svého business programu a také vnitřní směrnice pro působení zaměstnanců na sociálních sítích.

Jak myslí špičkový obchodník                          

Absolvent má pochopit, že snižování ceny až na její minimum je typické především pro špatného obchodníka. Naučí se řešit situace tak, aby vysvětlil zákazníkům, proč je cena vyšší, kde je přidaná hodnota produktu a užitečnost pro zákazníka a systematicky si buduje vztah se zákazníkem a zajistí si jejich věrnost! Naučí se po uzavření obchodu budovat vztahy se zákazníkem. Pochopí, že vztah je ovšem to nejdůležitější, pokud chcete být opravdu úspěšným obchodníkem. Naučí se odhadovat, který klient je pro něj vhodný. Dokáže rozeznat, který zákazník již mentálně i finančně dospěl ke koupi, a který zákazník teprve potřebuje „vychovat“ a podle toho také  pak každému z nich věnovat svůj čas.  Naučí se projektovat retail experience – zážitek z nakupování. Myšlení zákazníků se mění a tomu se musí přispsobit i obchodníci.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Ukázka závěrečných prací